Изпълнителна агенция по горите | Обява за работа

Дата на валидност: 07.02.2017

Длъжност: ИАГ обявява конкурс за длъжността „Главен експерт” в дирекция “Гори и лесовъдски дейности” в отдел "Инвентаризация и горскостопанско планиране“
Звено: Изпълнителна агенция по горите

Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността “Главен експерт” в дирекция “Гори и лесовъдски дейности” в отдел „Инвентаризация и горскостопанско планиране“ са:

- Образователно - квалификационна степен – „бакалавър”;

- Професионален опит – 3 години;

- Ранг - IV младши.

Материали