НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Българка | Защитени видове

Флора

Дървесни и храстови видове

Горският фонд на територията на парка е 80,2% от общата му площ. В него основно място заема бука (около 60%). Той е основен дървесен вид и формира интересни растителни съобщества, представляващи интерес както за родната природозащита, така и за общоевропейската екологична мрежа - Натура 2000.
Такива местообитания са бук-лазаркиня; бук-светлика; бук-планинска власатка; бук-лавровишна; бук-дървовидна леска; бук-воден габър; бук-мъхове; бук-черна боровинка; бук-здравец; бук-джел и уникалния триетажен хабитат: бук-тис-лавровишна с единични дървета естествена ела и планински явор.
В Червената книга на Р. България фигурират тиса - Taxus baccata L., джела – Ilex aquifolium L. (растителен вид, установен за сега в Стара планина само тук) и планинския явор (жешля) – Acer heldreichii Orph. ex Boiss., който е и балкански ендимит.

Тревисти видове

Територията на парка е изключително богата на лечебни и етерично-маслени растителни видове.
От тревистите растения, които фигурират в Червената книга на Р. България до сега са установени над 40 вида като: снежно кокиче- Galanthus nivalis L., синя кандилка-Aquilegia vulgaris L., лудо биле (беладона)-Atropa bella-donna L., ниско бясно дръвче-Daphne cneorum L., родопски силивряк-Haberlea rhodopensis Friv. (балкански ендимит, включен и в Бернската конвенция), мека медуница-Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem., синкава триния-Trinia glauca (L.) Dumort., рохелова каменоломка-Saxifraga rocheliana Sternb., фривалдскиева микромерия-Micromeria frivaldszkyana (Degen) Velen., български ранилист-Betonica bulgarica Degen & Neic., нейчево великденче-Veronica jaquinii Baumg. ssp. neiceffii (Degen) Ceschm. st. n. (последните три вида са локални ендимити - срещащи се само в Стара планина), веленовски нежит (дебелец) –Jovibarba velenovskyi (Ceschm.) J. Holub - балкански ендимит, лечебна-Angelica archangelica L. ssp. litoralis (Fr.) Thell и панчичева пищялка-Angelica pancicii Vandas и много други. Територията на ПП ”Българка” е местообитание на много видове от сем. Салепови - т.н. български орхидеи.

Обратно