НачалоЗащитени видовеЗащитен вид

ДПП Българка | Защитени видове

Фауна

При зоогеографското райониране територията на Парка попада в зоната на Европейската фауна - Старопланински район.

Горите и планинските пасища са обитавани от голям брой безгръбначни и гръбначни животни.
От птиците се срещат скален орел–Aquila chrysaetos, малък креслив орел–Aquila pomarina, осояд-Pernis apivorus, бухал-Bubo bubo, горски бекас-Scolopax rusticola, гълъб-хралупар-Columba oenas, черен кълвач-Dryocopus martius, белогръб кълвач-Dendrocopos leucotos червеногуша мухоловка-Ficedula parva, полубеловрата мухоловка-Ficedula semitorquata, белогуш дрозд-Turdus torquatus, червенокръста лястовица–Hirundo daurica и много други видове. Старите букови гори се обитават от златки-Martes martes, вълци-Canis lupus и мечки-Ursus arctos. Срещат се още благороден елен-Cervus elaphus, сърна-Capreolus capreolus, дива свиня-Sus scrofa, язовец-Meles meles, чакал-Canis aureus, лисицаVulpes vulpes, бялка-Martes foina, невестулка-Mustela nivalis, лалугер-Spermophilus citellus, таралеж- Erinaceus concolor, катерица-Sciurus vulgaris и 15 вида прилепи.


Голям е броят и на представителите на херпитофауната: смок-мишкар, усойница, слепок (крехар), два вида костинурки, жълтокоремна бумка, горска дългокрака жаба и др.

Обратно