Начало

ДПП Българка

 

Природен парк "Българка" е разположен върху северните склонове и билните части на Шипченска и Тревнеска планини, ПП „Българка” обхваща територия от 22 000 ха. Паркът е обявен със заповед N РД – 775 от 09.08.2002 г. на МОСВ с цел опазване, възстановяване и поддържане на естествените букови екосистеми и изворите на река Янтра в горната им част. Той е най – младият парк в България.

В територията му попадат :

Защитените местности: „Студен кладенец”, „Столища”, „ Мъхченица – Йововци” и „Соколски манастир”.

Природните забележителности: „Естествено тисово находище”, „Мъхнатите скали”, „Виканата скала” и вековното дърво „Големият Бук”.

Богатата петрографска структура, разнообразните почвено-климатични условия и голямата денивелация са предпоставка за наличието на много растителни и животински видове.
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:
Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995