НачалоДокументиИнвентаризация и планиране

ДПП Българка | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Заповед № 675/29/07.2024 г. за назначаване на експертен съвет за разглеждане на задания за инвентаризация на горските територии и за изработване на горскостопанска карта,

ловностопански планове и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански планове за ДГТ в района на дейност на ТП „ДГС Шерба“, за частта на бившето ТП „ДГС Старо Оряхово“, ТП „ДГС Клисура“, за частта на бившето ТП „ДГС Клисура“, ТП „ДЛС Кормисош“ и ТП „ДГС Маджарово“.


Дата на публикуване: 22.07.2024 г. изтегли
 
Заповед № 683/19.07.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 560/07.06.2024 г. във връзка с участие в комисия по реда на чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

за приемане на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Бургас“


Дата на публикуване: 19.07.2024 г. изтегли
 
Заповед № 663/10.07.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18, за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП „ДГС Тича”, област Сливен.

Дата на публикуване: 11.07.2024 г. изтегли
 
Заповед № 662/10.07.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18, за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП „ДГС Брезник”, област Перник.

Дата на публикуване: 11.07.2024 г. изтегли
 
Заповед № 661/10.07.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18,

за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир“, област Кюстендил, част от община Рила, собственост на Рилската света обител.


Дата на публикуване: 11.07.2024 г. изтегли
 
Заповед № 625/28.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18, за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП ДГС Габрово.

Дата на публикуване: 28.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 626/28.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18, за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП ДГС Свиленград.

Дата на публикуване: 28.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 621/27.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18, за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП ДГС Белово.

Дата на публикуване: 28.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 594/19.06.2024 г. за назначаване на експертен съвет за разглеждане на задание за инвентаризация на горските територии и за изработване на горскостопанска карта,

ловностопански планове и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански планове за ДГТ в района на дейност на ТП ДГС Оряхово, ТП ДГС Монтана, за частта на закртитото ТП ДГС Лом, ТП ДГС Никопол и ТП ДГС Ак. Николай Хайтов, както и протоколи на комисиите по чл. 128, ал. 3 от Наредба 18/2015 за изменение на ловностопанския план на ТП ДГС Момчилград и ТП ДЛС Тракия.


Дата на публикуване: 19.06.2024 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП ДГС Тутракан

Дата на публикуване: 18.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 571/11.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии в района на дейност на ТП „ДГС Тутракан”


Дата на публикуване: 17.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 576/12.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 560/07.06.2024 г. във връзка с участие в комисия по реда на чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

за приемане на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда“


Дата на публикуване: 17.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 588/13.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП ДГС Суворово

Дата на публикуване: 17.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 587/13.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП ДГС Генерал Тошево

Дата на публикуване: 17.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 586/13.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП ДГС Добрич

Дата на публикуване: 17.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 585/13.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП ДЛС Каракуз

Дата на публикуване: 17.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 583/13.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършването на инвентаризация на ТП ДГС Горна Оряховица

Дата на публикуване: 17.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 570/11.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии,

ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на част от община Елин Пелин и община Горна Малина, Софийска област, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“.


Дата на публикуване: 11.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 560/07.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии в района на дейност на ТП „ДГС Якоруда”


Дата на публикуване: 07.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 559/07.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии в района на дейност на ТП „ДЛС Росица”


Дата на публикуване: 07.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 558/07.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии в района на дейност на ТП „ДГС Елена”


Дата на публикуване: 07.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 557/07.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии в района на дейност на ТП „ДГС Враца”


Дата на публикуване: 07.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 556/07.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии в района на дейност на ТП „ДГС Белица”


Дата на публикуване: 07.06.2024 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП ДГС Ботевград

Дата на публикуване: 07.06.2024 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП ДЛС Искър

Дата на публикуване: 07.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 549/05.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Етрополе.

Дата на публикуване: 06.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 550/05.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии за държавен ловностопански район „Трънково“ в района на дейност на ТП „ДЛС Мазалат”


Дата на публикуване: 05.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 545/04.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Ботевград.

Дата на публикуване: 05.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 541/03.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Своге

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 542/03.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Плевен

Дата на публикуване: 04.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 539/03.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на община Чипровци, област Монтана, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Чипровци“.


Дата на публикуване: 03.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 533/03.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДЛС Искър.

Дата на публикуване: 03.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 534/03.06.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

 

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС  Златоград

 


Дата на публикуване: 03.06.2024 г. изтегли
 
Заповед № 530/30.05.2024 г. на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за провеждане на съвещание

във връзка с приемането на плана за промяна на Ловностопанския план от 2019 г. на ТП „ДГС Берковица“ за ДУ „Берковица“.


Дата на публикуване: 30.05.2024 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за изработен горскостопански план на горските територии за цялата общинска горска територия, попадаща в териториалния обхват на ТП ДГС Годеч

Дата на публикуване: 28.05.2024 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за извършена инвентаризация на горските територии, собственост на Община Хитрино.

Дата на публикуване: 27.05.2024 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на горскостопански план за горските територии,собственост на община Копривщица в района на дейност на ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 27.05.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 467/02.05.2024 г., за разглеждане на предложението за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пазарджик“.


Дата на публикуване: 21.05.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 415/17.04.2024 г., за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ловеч”, ТП „Държавно горско стопанство Провадия” и ТП „Държавно горско стопанство Бургас“.


Дата на публикуване: 15.05.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 418/18.04.2024 г., за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елена”, ТП „Държавно горско стопанство Търговище”, ТП „Държавно горско стопанство Самоков“ и ТП „Държавно горско стопанство Пазарджик“.


Дата на публикуване: 09.05.2024 г. изтегли
 
Заповед № 467/02.05.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа предложението за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пазарджик“.


Дата на публикуване: 02.05.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 362/04.04.2024 г., за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ботевград”, ТП „Държавно горско стопанство Ардино”, ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“ за частта на бившето ТП „Държавно горско стопанство Сунгурларе“ и ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“ без частта на бившето ТП „Държавно горско стопанство Сунгурларе“.


Дата на публикуване: 26.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 454/25.02.2024 г. на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии

за провеждане на съвещание във връзка приемане на изменението на Ловностопанския план на ТП „Държавно горско стопанство Момчилград“


Дата на публикуване: 26.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 453/25.02.2024 г. на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии

за провеждане на съвещание във връзка приемане на изменението на Ловностопанския план на ТП „Държавно ловно стопанство Тракия“ за ловностопанските райони „Тъмраш“ и „Кричим“.


Дата на публикуване: 26.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 433/23.04.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на част от община Елин Пелин, част от община Ихтиман, част от община Мирково, област София и част от община Панагюрище, област Пазарджик, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец”, с. Огняново.


Дата на публикуване: 23.04.2024 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на изработени горскостопански карти, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии и на земеделските територии,

придобили характеристика на гора – собственост на Община Омуртаг, област Търговище, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Омуртаг“. 


Дата на публикуване: 22.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 418/18.04.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елена“, ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, ТП „Държавно горско стопанство Пазарджик“  и ТП „Държавно горско стопанство Търговище“.


Дата на публикуване: 19.04.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 348/29.03.2024 г. за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елена”, ТП „Държавно горско стопанство Търговище”, ТП „Държавно горско стопанство Карлово” и ТП „Държавно горско стопанство Белица”.


Дата на публикуване: 18.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 415/17.04.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ловеч“, ТП „Държавно горско стопанство Провадия“ и ТП „Държавно горско стопанство Бургас“.


Дата на публикуване: 18.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 414/17.04.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на поземлен имот с идентификатор 67800.36.5, горска територия

частна собственост, в границите на община Созопол, местност „Света Марина“, област Бургас, попадащ в отдел 419, подотдел „р“, в териториалния обхват на ТП „Държавно горско стопанство Бургас“, гр. Бургас.


Дата на публикуване: 17.04.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 269/18.03.2024 г., за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Хасково”, ТП „Държавно горско стопанство Враца” и ТП „Държавно горско стопанство Пазарджик”.


Дата на публикуване: 12.04.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 243/07.03.2024 г., за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Якоруда” и ТП „Държавно горско стопанство Лесидрен”.


Дата на публикуване: 09.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 362/04.04.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Ботевград“, ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“ за частта на бившето ТП „Държавно горско стопанство Сунгурларе“, ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“ без частта на бившето ТП „Държавно горско стопанство Сунгурларе“ и ТП „Държавно горско стопанство Ардино“.


Дата на публикуване: 05.04.2024 г. изтегли
 
Заповед № 348/29.03.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елена“, ТП „Държавно горско стопанство Търговище“, ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, ТП „Държавно горско стопанство Белица“ и ТП „Държавно горско стопанство Карлово“.


Дата на публикуване: 29.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 345/29.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на община Шумен, област Шумен, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“.


Дата на публикуване: 29.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 344/29.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на част от Столична община, част от община Елин Пелин, част от община Горна Малина, част от община Ботевград и част от община Своге, Софийска област, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Витиня“.


Дата на публикуване: 29.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 343/29.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Тунджа

Дата на публикуване: 29.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 342/29.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Стара река

Дата на публикуване: 29.03.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 242/07.03.2024 г., за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белица”, ТП „Държавно горско стопанство Карлово” и ТП "Държавно ловно стопанство Искър“.


Дата на публикуване: 26.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 269/18.03.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Хасково“, ТП „Държавно горско стопанство Враца“ и ТП „Държавно горско стопанство Пазарджик“, както и протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране, във връзка с извършена допълнителна инвентаризация на поземлен имот в горски територии, собственост на „Санта Марина“ АД.


Дата на публикуване: 19.03.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 175/19.02.2024 г., за разглеждане на протоколите на комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Чипровци“ и ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец“.


Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 262/13.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на община Черни Осъм, област Ловеч, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Черни Осъм”, с. Черни Осъм.


Дата на публикуване: 15.03.2024 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за извършена инвентаризация на горските територии, собственост на "Кубратска гора" ЕООД

Дата на публикуване: 14.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 243/07.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове и обема на годишното ползване от възобновителни сечи на ТП ДГС Лесидрен и ТП ДГС Якоруда

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 242/07.03.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове и обема на годишното ползване от възобновителни сечи на ТП ДГС Белица, ТП ДГС Карлово и ТП ДГС Искър

Дата на публикуване: 08.03.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 127/07.02.2024 г., за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи,

във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопанските карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тутракан” и ТП ,,Държавно ловно стопанство Росица“ за частта на бившето ТП „Държавно ловно стопанство Росица”.


Дата на публикуване: 05.03.2024 г. изтегли
 
Заповед № 175/19.02.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите на комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.,

инвентаризацията на горските територии, изработените ловностопански планове, плановете за опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанските планове за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Чипровци“ и ТП „Държавно ловно стопанство Арамлиец“.


Дата на публикуване: 20.02.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 112/31.01.2024 г., за разглеждане на протоколите на комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Клисура“, за частта на бившето ТП „ДГС Розино“ и ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград“.


Дата на публикуване: 19.02.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 44/17.01.2024 г., за разглеждане на протоколите на комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“ и ТП „Държавно ловно стопанство Витиня“.


Дата на публикуване: 12.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 127/07.02.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи на ТП ДЛС Росица и ТП ДГС Тутракан

Дата на публикуване: 08.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 112/30.01.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите на комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.,

инвентаризацията на горските територии, изработените ловностопански планове, плановете за опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанските планове за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Клисура“, за частта на бившето ТП „Държавно горско стопанство Розино“ и ТП „Държавно ловно стопанство Тополовград“.


Дата на публикуване: 01.02.2024 г. изтегли
 
Заповед № 109 от 30.01.2024 г. на основание чл. 3, ал. 4 и чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за поземлен имот с идентификатор 67800.36.5 частна собственост

Дата на публикуване: 30.01.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 4/04.01.2024 г., за разглеждане на протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии, извършената инвентаризация, изработените ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „ДГС Шумен“.


Дата на публикуване: 29.01.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 1122/06.12.2023 г.

изменена със Заповед № 1152/12.12.2023 г. и Заповед № 1166/18.12.2023 г. за разглеждане на задание за инвентаризация на горските територии, за изработване на горскостопанска карта, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на УОГС „Петрохан“.


Дата на публикуване: 18.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 44/17.01.2024 г. за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите на комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г.,

инвентаризацията на горските територии, изработените ловностопански планове, плановете за опазване на горските територии от пожари, както и горскостопанските планове за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин“ и ТП „Държавно ловно стопанство Витиня“.


Дата на публикуване: 18.01.2024 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 1121/06.12.2023 г. за разглеждане на задание за инвентаризация на горските територии,
за изработване на горскостопанска карта и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, собственост на Рилската света обител, протокол на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Черни осъм“, както и задания за изменение на ловностопански планове на ТП „ДГС Берковица, ТП „ДЛС Тракия“ и ТП „ДГС Момчилград“.
Дата на публикуване: 10.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 4/04.01.2024 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет,

който да разгледа протокола на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г., инвентаризацията на горските територии, изработените ловностопански план, план за опазване на горските територии от пожари, както и горскостопански план за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“.


Дата на публикуване: 04.01.2024 г. изтегли
 
Заповед № 1166/18.12.2023 г. за изменение на заповед № 1122/06.12.2023 г

Дата на публикуване: 18.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1158/13.12.2023 г. за определяне максимално допустими цени на предвидените дейности при извършване на инвентаризация на горските територии, изработване на ловностопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

Дата на публикуване: 13.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1152/12.12.2023 г. за изменение на заповед № 1122/06.12.2023 г

Дата на публикуване: 12.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1121/06.12.2023 г. за назначаване на експертен съвет за разглеждане на задание за инвентаризация на горските,

за изработване на горскостопанска карта и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, собственост на Рилската света обител, протокол на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Черни осъм“, както и задания за изменение на ловностопански планове на ТП „ДГС Берковица, ТП „ДЛС Тракия“ и ТП „ДГС Момчилград“.


Дата на публикуване: 08.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1122/06.12.2023 г. за назначаване на експертен съвет за разглеждане на задание за инвентаризация на горските

територии и за изработване на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на УОГС „Петрохан”


Дата на публикуване: 07.12.2023 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-674/05.12.2023 г. на директора на РДГ Кюстендил за назначаване на комисия на основание чл. 90, ал.1, т.2 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии за община Невестино


Дата на публикуване: 05.12.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане за извършена инвентаризация на горските територии, собственост на "Екотехника" АД

Дата на публикуване: 29.11.2023 г. изтегли
 
ПОКАНИ за обществено обсъждане за извършена инвентаризация на горските територии, собственост на община Цар Калоян, община Попово и "Северагро" ЕООД - гр. Исперих

Дата на публикуване: 27.11.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за изработените горскостопански планове за горските територии, собственост на общините Ситово, Русе, част от Ветово, Борово и Исперих

Дата на публикуване: 06.11.2023 г. изтегли
 
Заповед № 967/20.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на допустими цени за едновременно извършване на инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 20.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 952/16.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии,

ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на община Павел Баня и част от община Казанлък, област Стара Загора, както и горскостопански план за държавните горски територии на ТП „Държавно ловно стопанство Мазалат“, с. Горно Сахране


Дата на публикуване: 16.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 942/12.10.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за инвентаризацията на горските територии,

ловностопански план, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в границите на община Казанлък, област Стара Загора, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък”, гр. Казанлък.


Дата на публикуване: 12.10.2023 г. изтегли
 
Заповед № 858/25.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на община Монтана и община Бойчиновци, област Монтана, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Монтана”, гр. Монтана.


Дата на публикуване: 25.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 857/25.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на община Цар Калоян и части от община Разград, община Лозница и община Самуил, област Разград, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Разград”, гр. Разград.


Дата на публикуване: 25.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 833/20.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване ивентаризацията на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на част от община Девин, област Смолян, както и горскостопански план за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Михалково“, с. Михалково.                      


Дата на публикуване: 20.09.2023 г. изтегли
 
Заповед № 823/18.09.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, ловностопански план, план за дейностите

по опазване на горските територии от пожари в границите на община Никола Козлево и част от община Каолиново, област Шумен, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Нови Пазар”, ГСУ „Никола Козлево“ гр. Нови Пазар.


Дата на публикуване: 18.09.2023 г. изтегли
 
Заповед 789 от 05.09.2023 г. на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС "Болярка", гр. Велико Търново

Дата на публикуване: 07.09.2023 г. изтегли
 
Заповед 773 от 30.08.2023 г. наа основание чл. 13, ал. 8, т. 1 от Закона за горите, чл. 13, ал. 3 от Закона за лова и опазване на дивеча за инвентаризация и планиране в горските територии за държавните горски територии на ТП „ДГС Паламара"

с. Венец, обл. Шумен


Дата на публикуване: 30.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 772/30.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии на община Бургас, Приморско и община Созопол област Бургас и горскостопански план за държавните горски територии на ТП ДЛС Ропотамо

Дата на публикуване: 30.08.2023 г. изтегли
 
Заповед 770 от 29.08.2023 г. на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за „Държавно горско стопанство Ивайловград”, област Хасково

Дата на публикуване: 30.08.2023 г. изтегли
 
Заповед 768 от 29.08.2023 г. на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за „Държавно ловно стопанство Тополовград”, област Хасково

Дата на публикуване: 30.08.2023 г. изтегли
 
Заповед 769 от 29.08.2023 г. на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за „Държавно горско стопанство Видин”, област Видин

Дата на публикуване: 30.08.2023 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 733/07.08.2023 г. за разглеждане на заданията за инвентаризация на ТП ДГС Златоград и ТП ДГС Свиленград

Дата на публикуване: 29.08.2023 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 701/25.07.2023 г. за разглеждане на заданията за инвентаризация на ТП ДГС Генерал Тошево, ТП ДГС Брезник, ТП ДГС Добрич и ТП ДГС Суворово

Дата на публикуване: 23.08.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДГС ЧЕРНИ ОСЪМ

Дата на публикуване: 22.08.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане от извършена през 2022 г. инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП “ДЛС Бяла”

Дата на публикуване: 15.08.2023 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 647/05.07.2023 г. за разглеждане на заданията за инвентаризация на ТП ДГС Своге, ТП ДГС Тича, ТП ДГС Белово, ТП ДГС Етрополе и ТП ДГС Плевен

Дата на публикуване: 11.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 742/11.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Разлог

Дата на публикуване: 11.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 741/11.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Бяла

Дата на публикуване: 11.08.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за извършена инвентаризация на горските територии, изработени горскостопански карти,

план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на община Омуртаг и община Антоново, област Търговище, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство – Омуртаг”.


Дата на публикуване: 09.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 733/07.08.2023 г. за назначаване на експертен съвет за разглеждане на Задания за извършване на инвентаризация на ТП ДГС Свиленград и ТП ДГС Златоград

Дата на публикуване: 08.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 722/01.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Черни Осъм

Дата на публикуване: 01.08.2023 г. изтегли
 
Заповед № 721/01.08.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Омуртаг

Дата на публикуване: 01.08.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане във връзка с разглеждане, приемане и утвърждаване на горскостопански и ловностопански план за технически участик "Извора" на територията на ТП ДЛС Извора, гр. Девин

Дата на публикуване: 31.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 707/31.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, горскостопански план,

план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Тетевен и Ябланица, област Ловеч в района на дейност на ТП ДГС Тетевен


Дата на публикуване: 31.07.2023 г. изтегли
 
Протокол от ЕС в изпълнение на заповед № 638/03.07.2023 г. за разглеждане на задание за инвентаризация на ТП ДГС Горна Оряховица и ТП ДГС Каракуз и протоколи по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18 за ТП ДГС Казанлък, ТП ДЛС Паламара и ТП ДЛС Ропотамо

Дата на публикуване: 27.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 701/25.07.2023 г. за назначаване на експертният съвет да разгледа заданията за инвентаризация на горските

територии и за изработване на горскостопански карти, ловностопански план, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Брезник”, ТП „Държавно горско стопанство Генерал Тошево“, ТП „Държавно горско стопанство Добрич“ и ТП „Държавно горско стопанство Суворово“.


Дата на публикуване: 25.07.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП “ДЛС Витиня”

Дата на публикуване: 21.07.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП “ДЛС Арамлиец”

Дата на публикуване: 21.07.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане на проект от извършената инвентаризацията през 2022 г. на горските територии и горите извън тях,

изработените въз основа на горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горите от пожари и горскостопански план за горските територии в района на дейност на ТП "ДЛС Воден-Ири Хисар" 


Дата на публикуване: 19.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 678/18.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДЛС Извора

Дата на публикуване: 18.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 677/18.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДЛС Витиня

Дата на публикуване: 18.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 676/18.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"

Дата на публикуване: 18.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 669/17.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, горскостопански план,

план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Нови пазар, част от община Никола Козлево, община Каспичан и част от община Шумен, област Шумен, както и горскостопански план за държавните горски територии на ТП „ДГС Нови пазар“.


Дата на публикуване: 17.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 647/05.07.2023 г. за назначаване на експертен съвет за разглеждане на Задания за извършване на инвентаризация на ТП ДГС Етрополе, ТП ДГС Плевен, ТП ДГС Своге, ТП ДГС Тича и ТП ДГС Белово

Дата на публикуване: 11.07.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДГС „Невестино”

Дата на публикуване: 07.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 639/04.07.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Невстино

Дата на публикуване: 04.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 638/03.07.2023 г. за назначаване на експертен съвет и Задание за извършване на инвентаризация на ТП ДГС Горна Оряховица и ТП ДГС Каракуз

и протоколи по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18 за ТП ДГС Казанлък, ТП ДЛС Паламара и ТП ДЛС Ропотамо


Дата на публикуване: 04.07.2023 г. изтегли
 
Заповед № 598/21.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, горскостопански план,

план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Разлог и Белица, област Благоевград в района на дейност на ТП ДГС Елешница


Дата на публикуване: 22.06.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане от извършената инвентаризацията през 2022 г. на горските територии и горите извън тях, изработените въз основа на горскостопански карти, план за ловностопански дейности,

план за дейностите по опазване на горите от пожари и горскостопански план за горските територии в района на дейност на ТП "Държавно ловно стопанство Сеслав" гр. Кубрат.


Дата на публикуване: 20.06.2023 г. изтегли
 
Протокол от заседание на експертен съвет, във връзка с чл. 13, ал. 4 и чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране и в горските територии

Дата на публикуване: 20.06.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане относно изработени нови горскостопански карти, ловностопански план, план за опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в обхвата на ТП ДГС Батак

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане относно изработени нови горскостопански карти, ловностопански план, план за опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в обхвата на ТП ДЛС Чепино

Дата на публикуване: 19.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 587/15.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Арамлиец


Дата на публикуване: 15.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 572/13.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Тутракан


Дата на публикуване: 13.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 571/13.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Сеслав, гр. Кубрат


Дата на публикуване: 13.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 568/12.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Якоруда


Дата на публикуване: 13.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 562/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Чепеларе, област Смолян в района на дейност на ТП „ДГС Акад. Николай Хайтов“, с. Хвойна.


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризацията на горските територии, изработените горскостопански карти, горскостопански план, планове за ловностопанските дейности и за дейностите по опазване от пожари на ТП "Държавно ловно стопанство Женда".

Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 560/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Бургас


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 559/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Елена


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 558/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Росица


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 557/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Ловеч


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 556/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Лесидрен


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 555/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Ботевград


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 554/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Враца


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 553/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Самоков


Дата на публикуване: 12.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 564/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП „Държавно ловно стопанство Чепино”.

Дата на публикуване: 09.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 563/09.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП „Държавно горско стопанство Белица”.

Дата на публикуване: 09.06.2023 г. изтегли
 
Заповед № 505/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г. за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Пазарджик

Дата на публикуване: 29.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 498/26.05.2023 г. за назначаване на експертен съвет и Задание за извършване на инвентаризация на ДГС Габрово

Дата на публикуване: 29.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 502/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18/07.10.2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии, за ТП ДГС Хасково


Дата на публикуване: 26.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 504/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДЛС Женда


Дата на публикуване: 26.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 503/26.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3, чл. 90, ал.1, т.1, чл. 128, ал. 3, чл. 140 от Наредба № 18

за инвентаризация и планиране в горските територии за ТП ДГС Батак


Дата на публикуване: 26.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 470/18.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС  Мазалат за ловностопански участък Трънково


Дата на публикуване: 18.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 468/18.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС  Карлово


Дата на публикуване: 18.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 467/18.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС  Карнобат, както и за влятото ТП ДГС Сунгурларе


Дата на публикуване: 18.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 466/18.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС  Провадия


Дата на публикуване: 18.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 465/18.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Търговище


Дата на публикуване: 18.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 475/18.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии,

план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Трън, област Пернишка, както и горскостопански план за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Трън“, гр. Трън.


Дата на публикуване: 18.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 455/15.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Искър


Дата на публикуване: 15.05.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от Наредба № 18 за ТП ДГС Невстино и ТП ДГС Черни осъм, както и протокол на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 на ТП ДГС Михалково

Дата на публикуване: 15.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 446/11.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности,

план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Елена, област Велико Търново, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Буйновци”, с. Буйновци, общ. Елена.


Дата на публикуване: 11.05.2023 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на изработения проект на горскостопански план за горските територии собственост на Община Котел

и Заповед № РД10-71/26.04.2023 г. на директора на Регионална дирекция по горите - Сливен за назначаване на комисия на основание чл. 90, ал. 1, т. 2 от Наредба № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии.


Дата на публикуване: 04.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 417/03.05.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Панагюрище и община Стрелча, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Панагюрище”, област Пазарджик.


Дата на публикуване: 03.05.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от Наредба № 18 за ТП ДГС Ивайловград, ТП ДГС Невестино, ТП ДГС Бяла, ТП ДГС Батак

Дата на публикуване: 02.05.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от Наредба № 18 за ТП ДЛС Тополовград, ТП ДГС Болярка, ТП ДГС Омуртаг, ТП ДЛС Извора,

както и протокол на комисията по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 на ТП ДГС Нови пазар


Дата на публикуване: 02.05.2023 г. изтегли
 
Заповед № 405/26.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18/07.10.2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Ардино


Дата на публикуване: 26.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 380/19.04.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Черни осъм, ТП ДГС Невестино

и протокол по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 за ТП ДГС Михалково


Дата на публикуване: 20.04.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от Наредба № 18 за ТП ДГС Черни осъм, ТП ДЛС Арамлиец, ТП ДЛС Женда и ТП ДЛС Воден-Ири Хисар

Дата на публикуване: 12.04.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от Наредба № 18 за ТП ДГС Разлог, ТП ДЛС Витиня, ТП ДГС Видин и ТП ДЛС Чепино

Дата на публикуване: 10.04.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на изработения проект на горскостопански план собственост на община Ветово, в териториалния обхват на ТП ДЛС „Дунав“ – гр. Русе

Дата на публикуване: 04.04.2023 г. изтегли
 
Заповед № 302/30.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Ивайловград, ТП ДГС Бяла, ТП ДГС Невестино и ТП ДГС Батак

Дата на публикуване: 31.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 301/30.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП ДЛС Тополовград, ТП ДГС Болярка, ТП ДГС Омуртаг, ТП ДЛС Извора

и протокол по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18 за ТП ДГС Нови пазар


Дата на публикуване: 30.03.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от Наредба № 18 за ТП ДГС Сеслав, ТП ДЛС Извора и ТП ДГС Батак

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
ПОКАНА И ЗАПОВЕД ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за извършена инвентаризация на горските територии в териториалния обхват на ТП ДГС „Разград“

Дата на публикуване: 28.03.2023 г. изтегли
 
Покана и заповед за публично обсъждане

Дата на публикуване: 27.03.2023 г. изтегли
 
Коригиран протокол от експертен съвет по чл. 37 от Наредба № 18 за ТП ДГС Елешница и ТП ДГС Буйновци

Дата на публикуване: 23.03.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 37 от Наредба № 18 за ТП ДГС Елешница и ТП ДГС Буйновци

Дата на публикуване: 16.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 240/15.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП ДЛС Арамлиец, ТП ДГС Черни осъм, ТП ДЛС Женда и ТП ДЛС Воден-Ири Хисар

Дата на публикуване: 16.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 203/06.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Разлог, ТП ДГС Видин, ТП ДЛС Чепино и ТП ДЛС Витиня

Дата на публикуване: 07.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 194/02.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Сеслав, ТП ДГС Батак и ТП ДЛС Извора

Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
Заповед № 192/02.03.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

за инвентаризация на горските територии, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница” и ТП „Държавно горско стопанство Буйновци”


Дата на публикуване: 02.03.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 37 от Наредба № 18 за ТП ДГС Панагюрище и ТП ДГС Трън

Дата на публикуване: 28.02.2023 г. изтегли
 
Заповед № 134/10.02.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

за инвентаризация на горските територии, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Панагюрище” и ТП „Държавно горско стопанство Трън”


Дата на публикуване: 10.02.2023 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 157 от ЗГ за разглеждане на протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18/07.10.2015 г. за инвентаризация на горските територии на ТП ДЛС Мазалат, община Созопол и община Сливо поле

Дата на публикуване: 25.01.2023 г. изтегли
 
Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на община Радомир

Дата на публикуване: 20.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 9/05.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 6/04.01.2023 г.

Дата на публикуване: 06.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 6/04.01.2023 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

за инвентаризация на горските територии, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Мазалат”, както и инвентаризацията на горските територии, собственост на община Созопол 


Дата на публикуване: 04.01.2023 г. изтегли
 
Заповед № 1047/17.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Стара река.


Дата на публикуване: 17.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 989/07.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград.


Дата на публикуване: 08.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 985/04.11.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Бургас.


Дата на публикуване: 07.11.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 157 от ЗГ за приемане на задания за инвентаризация на горските територии

на ТП „Държавно горско стопанство Котел”, ТП „Държавно горско стопанство Кипилово”, ТП „Държавно горско стопанство Бургас”, ТП „Държавно горско стопанство Ботевград“, ТП „Държавно горско стопанство Провадия“ и ТП „Държавно горско стопанство Самоков“, в това число и държавните горски територии на ГСУ "Боровец".


Дата на публикуване: 01.11.2022 г. изтегли
 
Заповед № 940/27.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризацията на горските територии, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

в границите на община Болярово, област Ямбол, както и горскостопански план за държавните горски територии на Ловностопански комплекс „Камен връх“, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тунджа“, гр. Ямбол.


Дата на публикуване: 27.10.2022 г. изтегли
 
Заповед № 938/25.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Ивайловград


Дата на публикуване: 25.10.2022 г. изтегли
 
Заповед № 937/25.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Тополовград


Дата на публикуване: 25.10.2022 г. изтегли
 
Заповед № 933/25.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Елхово и община Болярово, област Ямбол, както и горскостопанския план за държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Елхово”, гр. Елхово.


Дата на публикуване: 25.10.2022 г. изтегли
 
Заповед № 908/21.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № 777/12.09.2022 г.

Дата на публикуване: 21.10.2022 г. изтегли
 
Заповед № 891/18.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 818/27.09.2022 г.

за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Ропотамо


Дата на публикуване: 19.10.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 157 от ЗГ за приемане на задания за инвентаризация на горските територии

на ТП „Държавно горско стопанство Тунджа”, ТП „Държавно горско стопанство Ловеч”, ТП „Държавно горско стопанство Елена”, ТП „Държавно горско стопанство Ардино“, както и протокол на комисията по чл. 90, ал. 1 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Миджур“.


Дата на публикуване: 14.10.2022 г. изтегли
 
Заповед № 863/11.10.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии (обн. ДВ, бр. 82 от 2015 г.) за провеждане на съвещание във връзка приемане на  Ловностопанския план от 2022 г. на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“


Дата на публикуване: 11.10.2022 г. изтегли
 
Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДГС „ТРЪН”

Дата на публикуване: 10.10.2022 г. изтегли
 
Заповед № 829/30.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет,

който да разгледат заданията за инвентаризация на горските територии и за изработване на горскостопански карти, планове за ловностопанските дейности, планове за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански планове за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тунджа”, ТП „Държавно горско стопанство Ловеч”, ТП „Държавно горско стопанство Елена”, ТП „Държавно горско стопанство Ардино“, както и протокол на комисията по чл. 90, ал. 5 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии на ТП „Държавно горско стопанство Миджур“.


Дата на публикуване: 03.10.2022 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработени нови Горскостопански план, План за опазване на горските територии от пожари и Ловностопански план за горските територии в обхвата на ТП ДГС Панагюрище

Дата на публикуване: 29.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 819/27.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Трън.


Дата на публикуване: 28.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 818/27.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Ропотамо.


Дата на публикуване: 28.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 814/27.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Попово, община Опака и част от община Търговище, област Търговище, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Черни лом”, гр. Попово.


Дата на публикуване: 27.09.2022 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за горските територии - държавна собственост, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Разград".


Дата на публикуване: 21.09.2022 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари,

изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост, попадащи на територията на община Девин, област Смолян в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Михалково", област Смолян.


Дата на публикуване: 15.09.2022 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливен".


Дата на публикуване: 14.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 783/14.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Панагюрище.


Дата на публикуване: 14.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 782/13.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Разград.


Дата на публикуване: 13.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 778/12.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Рила и община Кочериново, област Кюстендил, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Рилски манастир”, гр. Рила.


Дата на публикуване: 12.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 777/12.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Силистра, община Кайнарджа, община Алфатар и община Ситово, област Силистра, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра”, гр. Силистра.


Дата на публикуване: 12.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 774/12.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 12.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 749/01.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Сливен.

 


Дата на публикуване: 07.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 748/01.09.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Михалково.

 


Дата на публикуване: 07.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 744/31.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 01.09.2022 г. изтегли
 
Заповед № 745/31.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 01.09.2022 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от извършена инвентаризация на горските територи, изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план на дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на община Нови пазар, община Каспичан и част от община Шумен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар“.


Дата на публикуване: 31.08.2022 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от извършена инвентаризация на горските територи, изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план на дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на част от община Велики Преслав и част от община Върбица, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Преслав“.


Дата на публикуване: 31.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 728/25.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Чепино


Дата на публикуване: 26.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 729/25.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Батак


Дата на публикуване: 26.08.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 157 от ЗГ за приемане на задания за инвентаризация на горските територии

на ТП ДГС "Враца", ТП ДГС "Хасково", ТП ДГС "Трънково", ТП ДГС "Мазалат", ТП ДГС "Лесидрен", ТП ДГС "Белица"


Дата на публикуване: 24.08.2022 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Венец, част от община Никола Козлево, част от община Каолиново  и община Хитрино, област Шумен, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Паламара“ и ГСУ „Никола Козлево“ в границата на община Никола Козлево и част от община  Каолиново, област Шумен, в района на дейност на ТП“Държавно горско стопанство Нови пазар“ към „Североизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Шумен.


Дата на публикуване: 17.08.2022 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на част от община Шумен, област Шумен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“ към „Североизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Шумен.


Дата на публикуване: 17.08.2022 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора – собственост на Община Шумен, област Шумен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Шумен“.


Дата на публикуване: 17.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 678/09.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Шумен.


Дата на публикуване: 09.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 681/09.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Преслав.


Дата на публикуване: 09.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 680/09.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Нови  Пазар.


Дата на публикуване: 09.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 679/09.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Паламара.


Дата на публикуване: 09.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 676/08.08.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на част от община Средец, област Бургас, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Средец”, гр. Средец.


Дата на публикуване: 08.08.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 157 от ЗГ за приемане на задания за инвентаризация на горските територии на ТП ДГС Тутракан, ТП ДГС Якоруда, ТП ДГС Карлово, ТП ДЛС Искър и ТП ДГС Карнобат

Дата на публикуване: 02.08.2022 г. изтегли
 
Заповед № 653/28.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет

който да разгледа заданията за инвентаризация на горските територии и за изработване на горскостопански карти, планове за ловностопанските дейности, планове за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански планове за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Хасково”, ТП „Държавно горско стопанство Враца”, ТП „Държавно горско стопанство Белица”, ТП „Държавно горско стопанство Лесидрен” и ловностпански участък „Трънково“ към ТП „Държавно ловно стопанство Мазалат“.


Дата на публикуване: 29.07.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Преслав, изменение на ловностопански план на ТП ДГС Славейно и протоколи по чл. 37, ал. 3 за ТП ДГС Силистра, ТП ДГС Елхово, ТП ДГС Рилски манастир и ТП ДЛС Черни лом

Дата на публикуване: 26.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 626/22.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Твърдица, област Сливен, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Твърдица”, област Сливен.


Дата на публикуване: 22.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 621/21.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

във връзка с приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Казанлък”, област Стара Загора


Дата на публикуване: 21.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 620/21.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

във връзка с приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Елин Пелин”, област Софийска


Дата на публикуване: 21.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 604/13.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

във връзка с приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Буйновци”, област Велико Търново


Дата на публикуване: 13.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 603/13.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

връзка с приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за горскостопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии, в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тетевен”, област Ловеч


Дата на публикуване: 13.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 590/11.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на Заповед № 474/10.06.2022 г.

за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Елешница


Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 572/01.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет

който да разгледа заданията за инвентаризация на горските територии и за изработване на горскостопански карти, планове за ловностопанските дейности, планове за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански планове за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тутракан”, ТП „Държавно горско стопанство Якоруда”, ТП „Държавно горско стопанство Карлово”, ТП „Държавно ловно стопанство Искър“ и ТП „Държавно горско стопанство Карнобат“ - за частта на влятото в него ТП „Държавно горско стопанство Сунгурларе“. 


Дата на публикуване: 07.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 553/01.07.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за извършване на инвентаризация на горските територии на Община Сливо поле, област Русе.


Дата на публикуване: 01.07.2022 г. изтегли
 
Заповед № 529/22.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Дунав.

Същата отменя Заповед № 460/03.06.2022 г.

 


Дата на публикуване: 23.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 475/10.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Монтана


Дата на публикуване: 20.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 483/16.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба № 18

във връзка с приемането на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, ловностопански планове, планове за опазване на горските територии от пожари и горскостопански планове за държавните горски територии в района на дейност на ТП "ДГС Силистра", ТП "ДГС Елхово", ТП "ДГС Рилски манастир", ТП "ДЛС Черни Лом", изменение на ловностопанския план на ТП "ДГС Славейно", както и предложение за обособяване на стопански класове и обема на годишното ползване от възобновителни сечи на ТП "ДГС Преслав".


Дата на публикуване: 16.06.2022 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на изработените проектни материали на инвентаризация и планиране в горските територии на ТП ДЛС "Дунав" - гр.Русе.

Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 477/10.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Чипровци


Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 476/10.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Клисура, за частта на бившето ДГС Розино


Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 474/10.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Елешница


Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 473/10.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Разлог


Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 472/10.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Невестино


Дата на публикуване: 13.06.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Преслав, изменение на ловностопански план на ТП ДГС Гоце Делчев, ТП ДГС Враца, ТП ДГС Хасково и ТП ДГС Брезник

и задание за инвентаризация на горските територии на община Сливо поле


Дата на публикуване: 08.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 458/03.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Омуртаг


Дата на публикуване: 06.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 456/03.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Женда


Дата на публикуване: 06.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 455/03.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Сеслав


Дата на публикуване: 06.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 454/03.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Видин


Дата на публикуване: 06.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 453/03.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Черни Осъм


Дата на публикуване: 06.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 460/03.06.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Дунав


Дата на публикуване: 06.06.2022 г. изтегли
 
Заповед № 400/18.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Витиня


Дата на публикуване: 19.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 399/18.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове

на ТП ДГС Преслав, задание за инвентаризация на горските територии на община Сливо поле, както и планове за изменение на ловностопанския план на ТП ДГС Гоце Делчев, ТП ДГС Враца, ТП ДГС Хасково и ТП ДГС Брезник


Дата на публикуване: 19.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 384/17.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Благоевград, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград”, област Благоевград.


Дата на публикуване: 17.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 373/13.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Арамлиец.

Същата отменя Заповед № 363/11.05.2022 г.


Дата на публикуване: 13.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 374/13.05.2022 г. за изменение на Заповед № 364/11.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Извора


Дата на публикуване: 13.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 362/11.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с приемането на плана за промяна на ловностопански план на ТП ДГС Славейно


Дата на публикуване: 11.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 365/11.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Долни Чифлик и част от община Аврен, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба”, област Варна.


Дата на публикуване: 11.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 364/11.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Извора


Дата на публикуване: 11.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 356/09.05.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Брезово, община Раковски, част от община Марица и част от община Първомай, област Пловдив, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Тракия”, област Пловдив.


Дата на публикуване: 10.05.2022 г. изтегли
 
Заповед № 341/27.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с приемането на плана за промяна на ловностопански план на ТП ДГС Хасково


Дата на публикуване: 29.04.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Елешница, ТП ДГС Трън, ТП ДГС Сливен, ТП ДГС Чипровци, ТП ДГС Преслав и ТП ДГС Панагюрище

и задание за инвентаризация на горските територии на община Созопол


Дата на публикуване: 26.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 306/14.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с приемането на плана за промяна на ловностопански план на ТП ДГС Гоце Делчев


Дата на публикуване: 26.04.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Елин Пелин, ТП ДГС Клисура за частта на бившето ТП ДГС Розино, ТП ДГС Монтана, ТП ДГС Михалково и ТП ДГС Панагюрище

Дата на публикуване: 15.04.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Казанлък, ТП ДГС Нови пазар за частта на ГСУ Никола Козлево, ТП ДЛС Паламара, ТП ДЛС Ропотамо и ТП ДЛС Дунав

Дата на публикуване: 15.04.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Нови пазар, ТП ДГС Тетевен, ТП ДГС Разград, ТП ДГС Шумен и ТП ДГС Буйновци

Дата на публикуване: 15.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 302/14.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с приемането на плана за промяна на ловностопански план на ТП ДГС Враца


Дата на публикуване: 14.04.2022 г. изтегли
 
Назначаване на комисия на основание чл. 90 , ал. 1 и чл. 90, ал. 1-4 от Наредба №18 за ТП ДГС Миджур

Дата на публикуване: 13.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 259/01.04.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове

в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Панагюрище”, ТП „Държавно горско стопанство Елешница”, ТП ,,Държавно горско стопанство Чипровци“, ТП „Държавно горско стопанство Трън“, ТП ,,Държавно горско стопанство Преслав“, ТП ,,Държавно горско стопанство Сливен“ и задание за извършване на инвентаризация и изработване на план за защита от пожари на горски територии собственост на Община Созопол.


Дата на публикуване: 04.04.2022 г. изтегли
 
Заповед № 248/25.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Смядово, област Шумен, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Смядово”, гр. Смядово.


Дата на публикуване: 25.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 215/22.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 128, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с приемането на плана за промяна на ловностопански план на ТП ДГС Брезник


Дата на публикуване: 23.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 219/22.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Казанлък, ТП ДГС Нови пазар

(за частта на ГСУ Никола Козлево), ТП ДЛС Паламара, ТП ДЛС Ропотамо и ТП ДЛС Дунав - Русе


Дата на публикуване: 22.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 176/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на част от община Смолян, област Смолян, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Смолян”, гр. Смолян.


Дата на публикуване: 11.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 177/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Банско, област Благоевград, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище”, гр. Добринище.


Дата на публикуване: 11.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 169/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП "ДГС Елин Пелин", ТП "ДГС Клисура (за частта на ТП „Държавно горско стопанство Розино“)", ТП "ДГС Монтана",

ТП "ДГС Михалково" и ТП „ДГС Панагюрище”


Дата на публикуване: 11.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 168/11.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за обособяване на стопански класове на ТП "ДГС Нови пазар", ТП "ДГС Тетевен", ТП "ДГС Разград", ТП "ДГС Шумен" и ТП „ДГС Буйновци”

Дата на публикуване: 11.03.2022 г. изтегли
 
Заповед № 166/10.03.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Дата на публикуване: 10.03.2022 г. изтегли
 
Назначаване на комисия на основание чл. 90 , ал. 1 и чл. 90, ал. 1-4 от Наредба №18 за ТП ДГС Миджур

Дата на публикуване: 25.02.2022 г. изтегли
 
Заповед №РД 49-21/10.02.2022 на министъра на земеделието за утвърждаване на ОПРГТ на област Монтана

Дата на публикуване: 21.02.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 37 от наредба 18 за ТП ДГС Благоевград, ТП ДГС Акад. Николай Хайтов, ТП ДГС Твърдица, както и задание за изменение на плана за ловностопански дейности ТП ДГС Гоце Делчев

Дата на публикуване: 17.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 94/14.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Върбица, област Шумен, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Върбица”, гр. Върбица.


Дата на публикуване: 15.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 77/09.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Ихтиман, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Ихтиман


Дата на публикуване: 09.02.2022 г. изтегли
 
Материали за Експертен съвет, който ще се проведе 10.02.2022 г. от 13.00 часа

Дата на публикуване: 03.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 70/01.02.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

за инвентаризация на горските територии, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Средец”, както и изработени задания за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Благоевград“, ТП „Държавно горско стопанство Tвърдица“ и ТП „Държавно горско стопанство академик Николай Хайтов“, както и задание за изменение на плана за ловностопанските дейности на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев".


Дата на публикуване: 01.02.2022 г. изтегли
 
Заповед № 15/11.01.2022 г. на изпълнителния директор на ИАГ за отмяна на заповеди № 3/05.01.2022 г. и № 9/10.01.2022 г.

Дата на публикуване: 12.01.2022 г. изтегли
 
Назначаване на комисия на основание чл. 90 , ал. 1 и чл. 90, ал. 1-4 от Наредба №18 за ТП ДГС Миджур

Дата на публикуване: 05.01.2022 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 37 от наредба 18 за ТП ДГС Средец, както и заданията за извършване на инвентаризация на ТП ДГС Сеслав, ТП ДГС Видин и ТП ДЛС Болярка

Дата на публикуване: 15.12.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 37 от наредба 18 за ТП ДГС Добринище, ТП ДГС Смядово, ТП ДЛС Шерба, както и изменение на горскостопански план на ТП ДГС Габрово

Дата на публикуване: 08.12.2021 г. изтегли
 
З А Д А Н И Е ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИ КАРТИ, ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ

КАКТО И НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ в района на  дейност на ТП „Държавно горско стопанство Видин”


Дата на публикуване: 08.12.2021 г. изтегли
 
З А Д А Н И Е ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИ КАРТИ, ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ

КАКТО И НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сеслав”,  област Русе


Дата на публикуване: 08.12.2021 г. изтегли
 
ЗАДАНИЕ ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИ КАРТИ, ПЛАН ЗА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ ОТ ПОЖАРИ

КАКТО И НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Болярка”,  област Велико Търново


Дата на публикуване: 08.12.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 37 от наредба 18 за ТП ДГС Ихтиман, ТП ДГС Смолян, ТП ДЛС Тракия, ТП ДЛС Върбица и изменение на ловностопански планове за ловностопански дейности на ТП ДГС Славейно, ТП ДГС Враца, ТП ДГС Хасково

Дата на публикуване: 03.12.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1064/30.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

за инвентаризация на горските територии, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Средец”, както и изработени задания за инвентаризация на горските територии, изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Сеслав“, ТП „Държавно горско стопанство Болярка“ и ТП „Държавно горско стопанство Видин“.


Дата на публикуване: 30.11.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ за извършената инвентаризация, горскостопански план и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, за горските територии

и на земеделските територии, придобили характеристика на гора – собственост на Община Върбица, област Шумен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Върбица“.


Дата на публикуване: 24.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 1045/23.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

заданията за инвентаризация на горските територии, планове за ловностопанските дейности, планове за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански планове за държавните горски територии за ТП „ДГС Добринище”, ТП „ДГС Смядово”, ТП „ДЛС Шерба“, както и изменение на горскостопански план на ТП „ДГС Габрово“.


Дата на публикуване: 24.11.2021 г. изтегли
 
Заповед № 997/10.11.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа протоколите от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба 18

заданията за инвентаризация на горските територии, планове за ловностопанските дейности, планове за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански планове за държавните горски територии за ТП ДГС Ихтиман, ТП ДГС Смолян, ТП ДЛС Тракия, ТП ДГС Върбица и задание за изменение на плановете за ловностопански дейности на ТП ДГС Славейно, ТП ДГС Враца и ТП ДГС Хасково


Дата на публикуване: 11.11.2021 г. изтегли
 
Задание за изработване на план за изменение на плана за ловностопанскити дейности за ТП „Държавно горско стопанство Хасково”

Дата на публикуване: 03.11.2021 г. изтегли
 
Задание за изработване на план за изменение на плана за ловностопанскити дейности за ТП „Държавно горско стопанство Враца”

Дата на публикуване: 03.11.2021 г. изтегли
 
Задание за изработване на план за изменение на плана за ловностопанскити дейности за ТП „Държавно горско стопанство Славейно”

Дата на публикуване: 01.11.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДЛС Извора (без територията на бившото ТП ДГС Девин), ТП ДГС Карнобат, изменение на утвърден горскостопански план на ТП ДГС Габрово, задание за изработване на план за изменение на утвърден

Дата на публикуване: 29.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДГС Болярка, ТП ДЛС Росица, ТП ДГС Невестино, ТП ДЛС Арамлиец и ТП ДГС Видин

Дата на публикуване: 22.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДГС Бяла, ТП ДЛС Воден-Ири Хисар, ТП ДГС Сеслав-Кубрат, ТП ДЛС Витиня и ТП ДГС Разлог

Дата на публикуване: 20.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДГС Черни осъм, ТП ДГС Стара река, ТП ДЛС Женда, ТП ДГС Ивайловград и ТП ДЛС Тополовград

Дата на публикуване: 12.10.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба 18 за ТП ДГС Пазарджик, ТП ДГС Батак, ТП ДЛС Чепино, ТП ДГС Търговище и ТП ДГС Омуртаг

Дата на публикуване: 06.10.2021 г. изтегли
 
Заповед № 837/04.10.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа заданията за инвентаризация на ТП ДЛС Извора и ТП ДГС Карнобат

Дата на публикуване: 06.10.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Върбица“. 


Дата на публикуване: 05.10.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Арамлиец

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Невестино

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Болярка

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Видин

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Росица

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 806/24.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа заданията за инвентаризация на ТП ДЛС Росица, ТП ДГС Болярка, ТП ДГС Невестино, ТП ДЛС Арамлиец и ТП ДГС Видин

Дата на публикуване: 27.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Силистра“. 


Дата на публикуване: 23.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии и на земеделските територии, придобили характеристика на гора - собственост на Община Смядово, област Шумен, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Смядово“.  


Дата на публикуване: 21.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, в границите на община Смядово, област Шумен,  в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство-Смядово”


Дата на публикуване: 21.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар"

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Витиня

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Сеслав

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Бяла

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Разлог

Дата на публикуване: 20.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, попадащи на територията на община Брезово, Раковски, Марица/част/, Първомай/част/, област Пловдив, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Тракия”, с.Стряма, обл. Пловдив към “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян


Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Черни осъм

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Тополовград

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Женда

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Стара река

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Ивайловград

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 778/10.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на експертен съвет, който да разгледа заданията за инвентаризация на ТП ДГС Бяла, ТП ДЛС Воден, ТП ДГС Сеслав-Кубрат, ТП ДЛС Витиня и ТП ДГС Разлог

Дата на публикуване: 13.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Омуртаг

Дата на публикуване: 10.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДЛС Чепино

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Пазарджик

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Батак

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 769/08.09.2021 год. на Ипълнителние директор на ИАГ За назначаване на експертен съвет, който да разгледа заданията за инвентаризация на ТП ДГС Черни осъм, ТП ДГС Стара река, ТП ДГС Ивайловград, ТП ДЛС Женада и ТП ДЛС Тополовград

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГСТърговище

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Чепино

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Пазарджик

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Задание за инвентаризация на горските територии в района на дейност на ТП ДГС Батак

Дата на публикуване: 08.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 766/03.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Върбица


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 765/03.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Силистра


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 764/03.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Средец


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 763/03.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Смядово


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, собственост на община Попово в района на дейност на ТП ДЛС Черни лом


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършена инвентаризация на горските територии и изработени горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии, собственост на община Опака в района на дейност на ТП ДЛС Черни лом


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 767/07.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на Експертен съвет за разглеждане на задания за инвентаризация на горски територии,

изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии в района на дейност на  ТП ДГС Пазарджик, ТП ДГС Батак, ТП ДГС Търговище, ТП ДГС Омуртаг и ТП ДЛС Чепино


Дата на публикуване: 07.09.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности

и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии - държавна собственост, попадащи на територията на община Брезово, Раковски, Марица/част/, Първомай/част/, област Пловдив, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Тракия”, с.Стряма, обл. Пловдив към “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян.


Дата на публикуване: 02.09.2021 г. изтегли
 
Искане за изменение на утвърден ГС план на ТП ДГС Габрово

Дата на публикуване: 02.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 750/02.09.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия по чл. 90, ал. 1 т.1, чл.92, ал.1 до 4

Дата на публикуване: 02.09.2021 г. изтегли
 
Заповед № 715/19.08.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Елхово


Дата на публикуване: 19.08.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на материалите от извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Попово, Опака и част от община Търговище, област Търговище, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Чери Лом"


Дата на публикуване: 19.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 705/16.08.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Черни лом


Дата на публикуване: 16.08.2021 г. изтегли
 
Заповед № 704/16.08.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Тракия


Дата на публикуване: 16.08.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на материалите от извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на общините Долни чифлик и Аврен, област Варна, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Шерба“.


Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Дата на публикуване: 10.08.2021 г. изтегли
 
Провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Смолян

Всички документи може да свалите от http://www.smolian.iag.bg/news/lang/1/id/16659/display


Дата на публикуване: 09.08.2021 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Смолян

Дата на публикуване: 30.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 623/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Михалково


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 628/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Ропотамо


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 627/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Сливен


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 626/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Казанлък


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 625/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Клисура


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 624/23.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Панагюрище


Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
ПОКАНА за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДГС „РИЛСКИ МАНАСТИР”

Дата на публикуване: 26.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 607/20.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Трън

Дата на публикуване: 21.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 580/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Тетевен

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 579/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Дунав - Русе

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 578/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Разград

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 577/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Паламара

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 576/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Нови Пазар

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 575/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Шумен

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 574/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Преслав

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 573/13.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18 за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Буйновци

Дата на публикуване: 14.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 546/06.07.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Елин Пелин


Дата на публикуване: 08.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 535/30.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Елешница


Дата на публикуване: 05.07.2021 г. изтегли
 
Заповед № 524/25.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Монтана


Дата на публикуване: 28.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 525/25.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Чипровци


Дата на публикуване: 28.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 515/23.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Рилски манастир


Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 514/23.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Мазалат


Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 513/23.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДЛС Шерба


Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 512/23.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Смолян


Дата на публикуване: 23.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 456/09.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

Дата на публикуване: 10.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 420/02.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Благоевград


Дата на публикуване: 08.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 419/02.06.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Добринище


Дата на публикуване: 08.06.2021 г. изтегли
 
ПРОТОКОЛ ОТ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ И УТВЪРДРНИ ЗАДАНИЯ ЗА ОБЛАСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОБЛАСТ СЛИВЕН И ОБЛАСТ ЯМБОЛ

Дата на публикуване: 07.06.2021 г. изтегли
 
Заповед № 373/18.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Академик Николай Хайтов


Дата на публикуване: 19.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 376/18.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Доспат, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Доспат


Дата на публикуване: 18.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 368/14.05.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Ихтиман


Дата на публикуване: 14.05.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Елхово, ТП ДГС Твърдица, ТП ДГС Силистра и ТП ДГС Средец

Дата на публикуване: 11.05.2021 г. изтегли
 
Заповед № 346/27.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 27.04.2021 г. изтегли
 
Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Дата на публикуване: 23.04.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Смолян, ТП ДГС Рилски манастир, ТП ДГС Елхово и ТП ДЛС Мазалат

Дата на публикуване: 20.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 321/15.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Гърмен, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Гърмен


Дата на публикуване: 16.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 318/15.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Гурково и част от община Николаево, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Гурково


Дата на публикуване: 15.04.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Средец

Дата на публикуване: 12.04.2021 г. изтегли
 
Заповед №286/05.04.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 05.04.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Върбица, ТП ДГС Ихтиман и ТП ДЛС Черни лом

Дата на публикуване: 05.04.2021 г. изтегли
 
Протокол от експертен съвет по чл. 87 от наредба 18 за ТП ДГС Добринище, ТП ДГС Благоевград, ТП ДЛС Тракия и ТП ДЛС Шерба.

Дата на публикуване: 05.04.2021 г. изтегли
 
Заповед № 269/31.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на част от община Девин, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Триград


Дата на публикуване: 05.04.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Твърдица

Дата на публикуване: 01.04.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Силистра

Дата на публикуване: 30.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 256/25.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Земен и община Ковачевци, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Земен


Дата на публикуване: 26.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Рилски манастир

Дата на публикуване: 23.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДЛС Мазалат

Дата на публикуване: 23.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Елхово

Дата на публикуване: 22.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 240/19.03.2021 на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 22.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 198/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 10.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 197/08.03.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет

Дата на публикуване: 10.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове за ТП ДГС Смолян

Дата на публикуване: 09.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове за ДЛС Тракия

Дата на публикуване: 04.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове за ДЛС Шерба

Дата на публикуване: 04.03.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Благоевград

Дата на публикуване: 01.03.2021 г. изтегли
 
Заповед № 169/26.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на част от община Петрич, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Петрич


Дата на публикуване: 26.02.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДГС Добринище и ТП ДГС Смядово

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
Предложение за обособяване на стопански класове на ТП ДЛС Черни Лом, ТП ДГС Ихтиман и ТП ДГС Върбица

Дата на публикуване: 24.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 128/18.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Мъглиж и част от община Николаево, област Стара Загора, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Мъглиж


Дата на публикуване: 18.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 127/18.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Айтос и община Руен, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Айтос


Дата на публикуване: 18.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 97/08.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на част от община Сандански, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Катунци


Дата на публикуване: 11.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 98/08.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Струмяни, както и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Струмяни


Дата на публикуване: 11.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 84/01.02.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Пирдоп, община Златица, община Чавдар, община Челопеч, община Мирково и община Копривщица, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Пирдоп


Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 83/29.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за поправка на фактическа грешка в Заповед № 35/15.01.2020г.

Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 78/29.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Асеновград и община Садово, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Асеновград


Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 77/29.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Борино, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Борино


Дата на публикуване: 01.02.2021 г. изтегли
 
Заповед № 53/25.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Първомай и част от община Асеновград, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Първомай, обл. Пловдив


Дата на публикуване: 25.01.2021 г. изтегли
 
Заповед № 23/13.01.2021 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Ракитово и част от община Батак, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Ракитово


Дата на публикуване: 13.01.2021 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-933/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-933/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Нови пазар”, ТП „Държавно ловно стопанство Паламара”, с. Венец и ТП „Държавно ловно стопанство Ропотамо”, м. Аркутино, както и задания на териториални поделения ДГС Нови пазар, ДГС Паламара, с. Венец и ДГС Ропотамо, м. Аркутино.


Дата на публикуване: 26.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-943/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-943/19.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Чипровци”, ТП „Държавно горско стопанство Клисура” и ТП „Държавно горско стопанство Панагюрище”, както и задания на териториални поделения ДГС Чипровци, ДГС Клисура и ДГС Панагюрище


Дата на публикуване: 26.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-926/18.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-926/18.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Елешница”, ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин”, ТП „Държавно горско стопанство Трън” и ТП „Държавно горско стопанство Тетевен”, както и задания на териториални поделения ДГС Елешница, ДГС Елин Пелин, ДГС Трън и ДГС Тетевен”.


Дата на публикуване: 26.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-925/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-925/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Буйновци”, ТП „Държавно горско стопанство Дунав”, гр. Русе и ТП „Държавно горско стопанство Монтана”, както и задания на териториални поделения ДГС Буйновци, ДГС Разград и ДГС Дунав, гр. Русе


Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-924/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-924/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Казанлък”, ТП „Държавно горско стопанство Сливен” и ТП „Държавно горско стопанство Монтана”, както и задания на териториални поделения ДГС Казанлък, ДГС Сливени ДГС Монтана


Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
Заповед №ЗАП-923/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за инвентаризация по чл. 157, ал. 1 от ЗГ и чл.63, ал 7 от Наредба №18/2015 г.

Заповед №ЗАП-923/17.11.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане на заданията за извършване инвентаризация на горските територии, и за изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Шумен”, ТП „Държавно горско стопанство Преслав” и ТП „Държавно горско стопанство Михалково”, както и задания на териториални поделения ДГС Шумен, ДГС Преслав и ДГС Михалково


Дата на публикуване: 18.11.2020 г. изтегли
 
Одобрени протоколи от експертен съвет по заповед 910/09.11.2020 год.

Дата на публикуване: 13.11.2020 г. изтегли
 
Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за Екологична оценка на проект на Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

Дата на публикуване: 10.11.2020 г. изтегли
 
Заповед 910/09.11.2020 год. за назначаване на експертен съвет за разглеждане на протоколите от комисиите по чл. 37, ал.3 от наредба № 18/07.10. 2015 год.

Дата на публикуване: 09.11.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от експертен съвет проведен на 19.10.2020 год. за приемане протоколите на комисиите по чл. 37 ал.3 от наредба 18 от 2015 год. за ТП ДГС Гурково, ТП ДГС Мъглиж и ТП ДГС Етрополе.

Дата на публикуване: 05.11.2020 г. изтегли
 
Протоколи от комисиите по чл. 37 ал. 3 от наредба 18 от 2015 год. за ТП ДГС Гърмен,ТП ДГС Катунци, ТП ДГС Петрич за частта Първомай, ТП ДГС Струмяни

Дата на публикуване: 05.11.2020 г. изтегли
 
Заповед № 862/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 861/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 860/23.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 26.10.2020 г. изтегли
 
Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДГС „ЗЕМЕН”

Дата на публикуване: 16.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 791/06.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Земен, област Перник


Дата на публикуване: 13.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 814/09.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане протоколи от комисиите по чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

Дата на публикуване: 09.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 809/07.10.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за промяна на правилник за условията и реда за провеждане на заседанията на експертните съвети към ИАГ

Дата на публикуване: 08.10.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 07.10.2020 г. изтегли
 
Заповед № 744/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии

от пожари в границите на община Сливница, Костинброд, Драгоман и Божурище, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Сливница


Дата на публикуване: 24.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 742/16.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Айтос, област Бургас


Дата на публикуване: 18.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 715/04.09.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Струмяни, област Благоевград


Дата на публикуване: 14.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 705/31.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за за приемане на извършена инвентаризация на основание чл.128, ал.3 и чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Ракитово.


Дата на публикуване: 01.09.2020 г. изтегли
 
Заповед № 673/24.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Асеновград, област Пловдив


Дата на публикуване: 28.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 680/25.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Пирдоп, област София


Дата на публикуване: 26.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 681/25.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Триград, област Смолян


Дата на публикуване: 26.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 640/12.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС "Академик Николай Хайтов" с. Хвойна


Дата на публикуване: 12.08.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Мъглиж

Дата на публикуване: 10.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 621/06.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Смолян.


Дата на публикуване: 06.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 620/06.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Тракия.


Дата на публикуване: 06.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 617/05.08.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Петрич за частта на влятото ТП ДГС Първомай


Дата на публикуване: 05.08.2020 г. изтегли
 
Отмяна на насрочените обществени обсъждания на проекта на ОПРГТ на област Монтана

Дата на публикуване: 04.08.2020 г. изтегли
 
Заповед № 584/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Силистра.


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 583/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Твърдица.


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 582/22.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Елхово


Дата на публикуване: 22.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 575/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Шерба.


Дата на публикуване: 20.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 557/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба № 18 /2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Средец.


Дата на публикуване: 16.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 554/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Смядово 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 552/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Благоевград 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 550/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДЛС Черни лом гр. Попово.

 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 553/14.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Върбица 


Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-90/14.07.2020 г. на директора на РДГ Пазарджик за утвърждаване на Горскостопански план, изготвен за горите и горските територии, собственост на община Брацигово

Дата на публикуване: 14.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 533/13.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Добринище.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 526/13.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гърмен”.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 527/13.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Ихтиман.


Дата на публикуване: 13.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 522/09.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Катунци”.


Дата на публикуване: 10.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 514/07.07.2020 г на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково”

Комисия за разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, плана за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари и горскостопанския план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Гурково”.


Дата на публикуване: 09.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 516/07.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Петрич

Дата на публикуване: 07.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-122/01.07.2020 г. на директора на РДГ Стара Загора за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии

и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДЛС Мазалат


Дата на публикуване: 07.07.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработени Горскостопански план, План за опазването на горските територии от пожари и Ловностопански план за горските територии на ТП ДГС Ракитово

Дата на публикуване: 06.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № РД05-157/03.07.2020 г. на директора на РДГ Смолян на основан чл. 5, ал. 1, т. 1 от Устройствения правилник на РДГ, чл. 90, ал. 1, т. 2 и чл. 91, ал. 1, т. 2 Наредба №18/2015 г.

за инвентаризация и планиране в горските територии във връзка с проверка и приемане на изработения Горскостопански план за горските територи, собственост на община Борино


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
Обява за провеждане на обществени обсъждания на Областен план за развитие на горските територии на област Монтана и Доклад за екологична оценка - документи.

Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 506/02.07.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Доспат, обл. Смолян


Дата на публикуване: 03.07.2020 г. изтегли
 
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37 от Наредба 18/07.10.2015 год.

Дата на публикуване: 01.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 496/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Ракитово, обл. Пазарджик


Дата на публикуване: 01.07.2020 г. изтегли
 
Заповед № 493/30.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 37, ал. 3 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с разглеждането и приемането на извършената инвентаризация на ТП ДГС Първомай, обл. Пловдив


Дата на публикуване: 30.06.2020 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Борино

Дата на публикуване: 26.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 464/18.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за разглеждане и приемане на извършена инвентаризация на горските територии,

план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в района на дейност на ДГС Борино


Дата на публикуване: 18.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 452/10.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание във връзка с приемането на промяна на "План за ловностопански дейности" на ТП ДГС Етрополе

Дата на публикуване: 15.06.2020 г. изтегли
 
Заповед № 431/03.06.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на комисия на основание чл. 34, ал. 1, чл. 85, ал. 5, чл. 118, ал. 4 от Наредба №18/2015 г.

за провеждане на съвещание във връзка с предстояща инвентаризация на ТП ДГС Рилски манастир


Дата на публикуване: 08.06.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет към Изпълнителна агенция по горите, проведено неприсъствено в периода от 30.04.2020 г. до 15.05.2020 г.,

за приемане на предложението за обособяване на стопански класове, турнуси за сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии и изработването горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж", ТП „Държавно горско стопанство Борино",  и ТП „Държавно горско стопанство Айтос"


Дата на публикуване: 29.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 368/15.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 368/15.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от землощето на гр. Батак, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Широка поляна”.


Дата на публикуване: 20.05.2020 г. изтегли
 
Заповед № 360/11.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 360/11.05.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Годеч, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Годеч”, гр. Годеч


Дата на публикуване: 14.05.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-330/29.04.2020 г.

Заповед за неприсъствено заседание на експертния съвет към ИАГ за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Мъглиж”, ТП „Държавно горско стопанство Борино” и  ТП „Държавно горско стопанство Айтос“ 


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Борино 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Борино”, област Смолян


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Мъглиж 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Мъглиж”, област Стара Загора


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Айтос 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”Айтос”, област Бургас


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет към Изпълнителна агенция по горите, проведено неприсъствено в периода от 23.03.2020 г. до 10.04.2020 г., за приемане на предложението за обособяване на стопански класове,

турнуси за сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии и изработването горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „ДГС Гурково”, ТП „ДГС Гърмен”, ТП „ДГС Триград” и ТП „ДГС Доспат”


Дата на публикуване: 29.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 325/24.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ

Заповед № 325/24.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Девин, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Извора”, гр. Девин


Дата на публикуване: 24.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 276/02.04.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част на община Родопи, община К

Утвърждаване на ГСП на ТП "ДЛС Тракия"


Дата на публикуване: 09.04.2020 г. изтегли
 
Заповед № 261/20.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии

Заповед № 261/20.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Несебър, община Поморие и част от община Руен, област Бургас, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Несебър”, гр. Несебър


Дата на публикуване: 26.03.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет при ИАГ, проведен на 09.03.2020 г. за приемане на предложение за обособяване на стопански класове, турнуси на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи за държавните горски територии в район

ТП „ДГС Струмяни", ТП „ДГС Ракитово", ТП „ДГС Пирдоп" и ТП „ДГС Земен".


Дата на публикуване: 23.03.2020 г. изтегли
 
Одобрен протокол от заседание на експертен съвет при ИАГ, проведен на 24.02.2020 г. за приемане на предложение за обособяване на стопански класове, турнуси на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи за държавните горски територии в район

ТП „ДГС Катунци", ТП „ДГС Първомай", област Благоевград, ТП „ДГС Първомай", област Пловдив, ТП „ДГС Асеновград" и задание за изменение на плана за ловностопанските дейности в района на дейност на ТП „ДГС Етрополе".


Дата на публикуване: 23.03.2020 г. изтегли
 
Заповед с рег.инд. ЗАП-260/20.03.2020

Заповед за неприсъствено заседание на експертния съвет към ИАГ за разглеждане на предложенията за обособяване на стопански класове и за обема на годишното ползване от възобновителни сечи, във връзка с извършващата се инвентаризация на горските територии, изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, плана за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гурково”, ТП „Държавно горско стопанство Гърмен”, ТП „Държавно горско стопанство Триград“ и ТП „Държавно горско стопанство Доспат”


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Доспат 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно oбособяване на стопанските kласове, oпределяне турнусите на сеч и размера на годишното ползване от възобновителни сечи в ТП ДГС ”ДОСПАТ”, област СМОЛЯН


Дата на публикуване: 20.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Триград 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Триград”


Дата на публикуване: 19.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Гърмен 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Гърмен”


Дата на публикуване: 18.03.2020 г. изтегли
 
Предложение за ползване на ТП Държавно горско стопанство Гурково 2020-2029

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За представяне, разглеждане и приемане на обособените стопанските класове, турнусите на сеч и размера на годишното ползване за периода 2020 – 2029 година в ТП “Държавно горско стопанство Гурково”


Дата на публикуване: 18.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 234/13.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част на община Чирпан

община Братя Даскалови и част от община Стара Загора, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Чирпан


Дата на публикуване: 13.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 229/11.03.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Рудозем

и част от община Смолян, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Смилян


Дата на публикуване: 12.03.2020 г. изтегли
 
Заповед № 192/28.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет за приемане на стопански класове и обема на годишното ползване от възобновителни сечи на ТП ДГС Струмяни, ТП ДГС Ракитово, ТП ДГС Земен и ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 28.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 161/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Тервел,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДЛС Теревел


Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 139/14.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за назначаване на Експертен съвет за приемане на стопански класове

Дата на публикуване: 20.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 155/19.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Кюстендил,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДЛС Осогово


Дата на публикуване: 19.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 152/18.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Нова Загора,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Нова Загора


Дата на публикуване: 18.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 124/12.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на част от община Кюстендил,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Кюстендил


Дата на публикуване: 12.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 113/07.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Симитли,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Симитли


Дата на публикуване: 11.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 88/03.02.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари

в границите на общинина Вършец и част от община Берковица, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Берковица


Дата на публикуване: 04.02.2020 г. изтегли
 
Заповед № 37/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на община Кресна,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Кресна


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 38/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на общините Дряново и Трявна,

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Плачковци


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 68/27.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на общините

Пловдив, Съединение, "Родопи", Куклен, "Марица" и Стамболийски, както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Пловдив


Дата на публикуване: 28.01.2020 г. изтегли
 
Обобщена инвентаризация на горските култури 2019 г.

Дата на публикуване: 24.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 39/17.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за отменяне на Заповед № 41/12.01.2018 г.

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 35/15.01.2020 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на допустими цени за едновременно извършване на инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 41/12.01.2018 г. на изпълнителния директор на ИАГ за определяне на допустими цени за едновременно извършване на инвентаризация на горски територии

Дата на публикуване: 17.01.2020 г. изтегли
 
Заповед № 1024/19.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари в границите на Столична община

както и горскостопанския план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС София


Дата на публикуване: 19.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № 996/13.12.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване инвентаризация на горските територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горски територии от пожари на ТП ДЛС Витошко-Студена

Дата на публикуване: 16.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-376/04.12.2019 г. на директора на РДГ София за назначаване на комисия за извършване на проверка на терен на горскостопански план за 2019 г. за горски територии, собственост на Столична община

Дата на публикуване: 04.12.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-288/20.11.2019 г. на директора на РДГ Смолян за провеждане на съвещание във връзка с приемане на горскостопански план за горските територии, стопанисвани от ГПК "Касъм дере", с. Момчиловци

Дата на публикуване: 20.11.2019 г. изтегли
 
Заповед № 870/13.11.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 37 , ал. 3 от Наредба № 18 - ТП ДГС София, ТП ДГС Сливница, ТП ДГС Пловдив и ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 13.11.2019 г. изтегли
 
ЗАПОВЕД № РД 05-168/24.10.2019 г. на директора на РДГ Пазарджик за назначаване на комисия за извършване на инвентаризация и планиране в горските територии на Община Велинград

Дата на публикуване: 28.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 828/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба № 18 - ТП ДГС Силистра, ТП ДГС Смолян и ТП ДЛС Тракия

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 827/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13, чл. 63 и чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Смядово, ТП ДГС Върбица, ТП ДЛС Черни лом, ТП ДЛС Шерба и ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 826/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13, чл. 63 и чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Средец, ТП ДГС Елхово, ТП ДГС Твърдица, ТП ДЛС Мазалат и ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 824/22.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 13 и чл. 63 от наредба № 18 - ТП ДГС Добринище, ТП ДГС Благоевград, ТП ДГС Рилски манастир, ТП ДГС Ихтиман и ТП ДГС Брезник

Дата на публикуване: 23.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 21.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Сливница

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Заповед №РД 16-366/11.10.2018 г. на директора на РДГ Бургас за определяне на комисия на основание чл.5 ал.1 от "Методика за контрол на дейностите по инвентаризация на горските територии" на територията на ТП ”ДГС Айтос”

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Горскостопански план на ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 17.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 810/15.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Несебър

Дата на публикуване: 16.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии, на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности, план за дейностите по опазването на горските територии от пожари

и на горскостопански план за горските територии – държавна собственост, в границите на община Тервел, област Добрич, в района на дейност на ТП ДЛС „Тервел“


Дата на публикуване: 08.10.2019 г. изтегли
 
Заповед № 773/04.10.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Петрич, ТП ДЛС Симитли, ТП ДГС Нова Загора, ТП ДГС Кюстендил и ТП ДГС Годеч

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС Пловдив

Дата на публикуване: 07.10.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработен нов горскостопански план за горските територии, собствност на община Върбица

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 742/24.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Кресна, ТП ДЛС Осогово, ТП ДГС Плачковци и ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед №РД 16-270/03.09.2018 г. на директора на РДГ Бургас на основание чл.5, ал.1 от "Методика на контрол на дейнотите по инвентаризация на горските територии"

Дата на публикуване: 24.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 705/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Сливница

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 704/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Петрич

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 703/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 702/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Тервел

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 701/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС София

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 700/11.09.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 91 от наредба № 18 - ТП ДГС Смилян, ТП ДЛС Извора, ТП ДЛС Тракия и ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 18.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане относно изработен нов горскостопански план за горите, собствност на община Брацигово

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и дейностите по опазването на горите от пожари на ТП ДГС София

Дата на публикуване: 17.09.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Чирпан

Дата на публикуване: 10.09.2019 г. изтегли
 
Заповед РД-05-225/09.09.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в стопанисвани и управлявани от ГВК "Чифлика", с. Стърница, община Баните

Дата на публикуване: 10.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 672/30.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на експертен съвет по чл. 90 от наредба № 18 - ТП ДГС Габрово и ТП ДГС Елена

Дата на публикуване: 02.09.2019 г. изтегли
 
Заповед № 640/20.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за изменение на заповед № 608/05.08.2019 г.

Дата на публикуване: 30.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 664/28.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 92 от наредба № 18 - ТП ДГС Габрово

Дата на публикуване: 29.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Годеч

Дата на публикуване: 28.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 609/05.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Симитли

Дата на публикуване: 23.08.2019 г. изтегли
 
Заповед № 638/20.08.2019 г. на изпълнителния директор на ИАГ за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Кюстендил

Дата на публикуване: 22.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане на извършената инвентаризация на горските територии и изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности, план за дейностите по опазване на горските територии от пожари

и горскостопански план за държавните горски територии в района на дейност на ТП ДГС Нова Загора

 


Дата на публикуване: 13.08.2019 г. изтегли
 
Покана за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 01.08.2019 г. изтегли
 
Обява за обществено обсъждане за приемане инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански план за ловностопанската дейност и дейности по опазване на горите от пожари на ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 30.07.2019 г. изтегли
 
ПОКАНА за обществено обсъждане на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план

за горските територии - държавна собственост, за влятото ТП „ДГС-Кричим” и ловностопански участък „Тъмраш”, в района на дейност на ТП “Държавно ловно стопанство-Тракия”, с.Стряма, обл.Пловдив към “Южноцентрално държавно предприятие”-гр.Смолян


Дата на публикуване: 16.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 535/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Осогово

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 534/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Плачковци

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 533/04.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДЛС Широка поляна

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № 525/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание по реда на чл. 37 от наредба № 18 и чл. 15 от наредба № 20 - ТП ДГС Берковица

Дата на публикуване: 04.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-152/03.07.2019 г. на Директора на РДГ Стара Загора.

Заповед № РД 05-152/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС – Мъглиж, гр. Мъглиж, област Стара Загора.


Дата на публикуване: 03.07.2019 г. изтегли
 
Заповед № РД 05-151/03.07.2019 г. на Директора на РДГ Стара Загора.

Заповед № РД 05-151/03.07.2019 г. за провеждане на съвещание във връзка с извършване на инвентаризация на горските територии и изработване на горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, изработването на горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС – Гурково, гр. Гурково, област Стара Загора.


Дата на публикуване: 03.07.2019 г. изтегли
 
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН НА ТП „ ДГС СМИЛЯН“

Дата на публикуване: 01.07.2019 г. изтегли
 
Провеждане на съвещание във връзка с разглеждане и приемане на инвентаризация на горските територии и изработването на горскостопански карти и горскостопански план, в района на дейност на ТП „ДГС Кресна“.

Дата на публикуване: 01.07.2019 г. изтегли
 
Провеждане на съвещания във връзка с разглеждане и приемане на инвентаризация на горските територии

и изработването на горскостопански карти, горскостопански план, план за ловностопанските дейности и план за дейностите по опазване на горските територии от пожари в районите на дейност на териториални поделения: ТП “ДГС Смилян”, ТП “ДЛС Девин” – Извора, ТП “ДЛС Тракия”


Дата на публикуване: 26.06.2019 г. изтегли
 
Заповед РД-16-207/12.06.2019 г. на директора на РДГ Бургас за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП "ДГС Айтос"

Дата на публикуване: 13.06.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-178/30.05.2019 г. на директора на РДГ София за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Пирдоп

Дата на публикуване: 31.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-176/28.05.2019 г. на директора на РДГ Пловдив за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Първомай

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-175/28.05.2019 г. на директора на РДГ Пловдив за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Асеновград

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-225/29.05.2019 г. на директора на РДГ Кюстендил за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Земен

Дата на публикуване: 30.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-56/28.05.2019 г. на директора на РДГ Варна за комисия за приемане на горскостопански план за горските територии, собственост на община Вълчи дол

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-114/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Триград

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-113/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Доспат

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли
 
Заповед РД 05-112/28.05.2019 г. на директора на РДГ Смолян за комисия за инвентаризация на горските територии, в района на дейност на ТП ДГС Борино

Дата на публикуване: 28.05.2019 г. изтегли