НачалоДокументиПроекти / Програми / Стратегии

ДПП Българка | Документи

Ловностопански райони около огнищa на АЧС
 
Закони
 
Правилници
 
Наредби
 
Приложения / Образци
 
Инвентаризация и планиране
 
Областни планове за развитие на горските територии
 
Стопанисване на горите
 
Промени в горските територии
 
Лесопатологични прогнози
 
Регламент 995
 
Регламент 2023/1115 за обезлесяването
 
Горски репродуктивни материали
 
Заповеди за изваждане от употреба на КГМ и ПМ
 
Медии
 
Счетоводство, бюджет и управление на собствеността
 
Проекти / Програми / Стратегии
 
Гори във фаза на старост
 
Документи по Заповед №576/22.04.2016
 
Ловно стопанство
 
BIO4ECO
 
Звено Вътрешен одит
 
Проект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЗДОИ
 
Мнения, становища, позиции
 
Обща информация
 
План извлечения
 
Предписания
 
Проект на Устройствен правилник на Специализирано териториално звено „Редакция на списание „Гора“

Обществено обсъждане

С приемането на проекта се очаква да се уреди юридическата самостоятелност на Специализирано териториално звено „Редакция на списание „Гора“.

Отговорна структура: Изпълнителна агенция по горите

Електронен адрес: gergana@iag.bg

Проект на Устройствен правилник на Специализирано териториално звено „Редакция на списание „Гора“

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по горите

Електронен адрес: gergana@iag.bg

Дата на откриване: 09.07.2024 г.

Дата на приключване: 08.08.2024 г.


Дата на публикуване: 09.07.2024 г. изтегли
 
Ежегодни цели за 2024 г. на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 20.02.2024 г. изтегли
 
Отчет за изпълнението на заложените за 2023 г. цели и дейности на Изпълнителна агенция по горите

Дата на публикуване: 20.02.2024 г. изтегли
 
Методически указания за регламентиране работата на ИАГ и нейните структури при кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти с външно финансиране

Дата на публикуване: 22.12.2022 г. изтегли
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ДЕЙНОСТТА ЗА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 2022 г. – 2024 г.

Дата на публикуване: 11.07.2022 г. изтегли
 
СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ИЗПЪНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 16.05.2022 г. изтегли
 
Утвърден е докладът за втория междинен мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023 г.

Дата на публикуване: 19.04.2022 г. изтегли
 
Отчет на Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2021 г.

Дата на публикуване: 24.02.2022 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2022 г.

Дата на публикуване: 24.02.2022 г. изтегли
 
Проект на Устройствен правилник на Лесозащитните станции

Обществено обсъждане

С приемането на проекта се очаква да се оптимизира работата на лесозащитните станции, да се отстранят проблеми при функционирането на администрацията, както и да се синхронизират функциите на лесозащитните станции, съгласно действащата нормативна уредба за защита на горските територии от болести, насекоми и други повреди. 

Отговорна структура: Изпълнителна агенция по горите, МЗХГ  

Електронен адрес: avasileva@iag.bg 

Дата на откриване: 30.07.2021 г.

Дата на приключване: 30.08.2021 г.


Дата на публикуване: 30.07.2021 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2021 г.

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
Отчет на Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2020 г.

Дата на публикуване: 25.02.2021 г. изтегли
 
ДИРЕКТИВА 2001/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2001 година

ДИРЕКТИВА 2001/42/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда


Дата на публикуване: 03.02.2021 г. изтегли
 
ДИРЕКТИВА 2004/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

ДИРЕКТИВА 2004/35/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 април 2004 година относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети


Дата на публикуване: 03.02.2021 г. изтегли
 
ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година

ДИРЕКТИВА 2009/147/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (кодифицирана версия)


Дата на публикуване: 03.02.2021 г. изтегли
 
ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година

ДИРЕКТИВА 92/43/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна


Дата на публикуване: 03.02.2021 г. изтегли
 
Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 година

Дата на публикуване: 07.07.2020 г. изтегли
 
Методически указания за проекти с външно финансиране

Методически указания за регламентиране работата на Изпълнителна агенция по горите и нейните структури при кандидатстване, изпълнение и отчитанена проекти с външно финансиране и Заповед ЗАП-253/18.03.2020 за утвърждаване


Дата на публикуване: 18.03.2020 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2020 г.

Дата на публикуване: 18.02.2020 г. изтегли
 
Отчет на Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2019 г.

Дата на публикуване: 18.02.2020 г. изтегли
 
Проект на заповед за определяне на образци на превозни билети за транспортиране на дървесина

Дата на публикуване: 03.02.2020 г. изтегли
 
ACTION PLAN FOR ENERGY DEVELOPMENT FROM FOREST WOOD BIOMASS, BULGARIA

Дата на публикуване: 15.05.2019 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2019 г.

Дата на публикуване: 27.02.2019 г. изтегли
 
Отчет на Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2018 г.

Дата на публикуване: 27.02.2019 г. изтегли
 
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 28.01.2019 г. изтегли
 
Национален план за действие за енергия от горска биомаса 2018-2027 г.

Дата на публикуване: 20.07.2018 г. изтегли
 
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по горите, приет с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2011 г.

(обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г., изм., бр. 48 от 2012 г., бр. 91 от 2013 г., изм. и доп., бр. 29 от 2015 г., бр. 32 и 71 от 2016 г., бр. 94 от 2017 г. и бр. 2 от 2018 г.)


Дата на публикуване: 25.06.2018 г. изтегли
 
Програма за опазване на горите от пожари

Дата на публикуване: 02.06.2017 г. изтегли
 
Проект на заповед на министъра на земеделието и храните за забрана лова на птици - обект на лов

До всички заинтересовани лица!

На основание чл. 66, ал.1 във връзка с чл. 69 и чл.73 от АПК , Ви уведомяваме за започналото административно производство по издаване на проект на заповед на министъра на земеделието и храните на основание чл.54 от ЗЛОД за забрана лова на птици – обект на лов в определени общини. Същата е изготвена във връзка с предложение на Българска агенция по безопасност на храните с оглед разпространението на болестта “Инфлуенца по птиците” на територията на Република България и усложнената епизоотична обстановка през януари 2017 г. Приложено, представяме на Вашето внимание за бележки и възражения проект на заповед, с мотивите за издаването й, както и приложение към нея съдържащ списък на засегнатите общини, в които се предвижда да бъде забранен лова на птици-обект на лов.   Вашите бележки и възражения можете да изпращате на следните електронни адреси: lov@iag.bg и hunting@iag.


Дата на публикуване: 10.01.2017 г. изтегли
 
Предложение на Заповед за Електронни превозни билети за обекти по чл. 206 от ЗГ

На основание чл. 26, ал. 4, предложение второ от Закона за нормативните актове представяме на вниманието Ви проект на заповед, в едно с приложенията към нея, на изпълнителния директор на ИАГ за утвърждаване на образци на превозни билети за обекти по чл. 206 от Закона за горите и образец на дневник за постъпила, преработена и експедирана дървесина.


Дата на публикуване: 30.11.2016 г. изтегли
 
Проект на Наредба за съдържанието, условията и редът за създаването и поддържането на горскостопанските карти

Дата на публикуване: 06.10.2016 г. изтегли
 
Проект на правилник за изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“ с мотиви

Дата на публикуване: 31.05.2016 г. изтегли
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ

Дата на публикуване: 30.05.2016 г. изтегли
 
Проект на правилник за изменение на Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк „Витоша“

Дата на публикуване: 15.04.2016 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2016 година

Дата на публикуване: 07.03.2016 г. изтегли
 
Проект на правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на Природен парк „Витоша”

Дата на публикуване: 24.02.2016 г. изтегли
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 15.04.2015 г. изтегли
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (Обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. )

Дата на публикуване: 07.04.2015 г. изтегли
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Дата на публикуване: 02.04.2015 г. изтегли
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии (обн., ДВ, бр. 11 от 2012 г.)

Дата на публикуване: 02.04.2015 г. изтегли
 
ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

Дата на публикуване: 31.03.2015 г. изтегли
 
Oтчет на годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2014г

Изпълнителна агенция по горите представя отчет на годишна програма за 2014 година с цели и дейности.


Дата на публикуване: 25.03.2015 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2015

Изпълнителна агенция по горите представя годишна програма за 2015 година с цели и дейности.


Дата на публикуване: 25.03.2015 г. изтегли
 
Обобщени резултати по проект „Смекчаване уязвимостта на водните ресурси към климатичните промени”, “Mitigating vulnerability of water resources under climate change”, CC-WARE, финансиран по ОПЮЕ, чрез ЕФРР

Дата на публикуване: 04.12.2014 г. изтегли
 
ПРАВИЛА ЗА МОНИТОРИНГ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГОРСКИЯ СЕКТОР 2014 - 2023 Г.

Дата на публикуване: 03.10.2014 г. изтегли
 
НАРЪЧНИК ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЛАСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Дата на публикуване: 03.10.2014 г. изтегли
 
Стратегическия план за развитие на горския сектор 2014-2023г.

Дата на публикуване: 08.08.2014 г. изтегли
 
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии (обн., ДВ, бр. 11 о 2012 г.)

Дата на публикуване: 15.04.2014 г. изтегли
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ГОРСКО ПЛАНИРАНЕ

Дата на публикуване: 14.04.2014 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2014 г.

Дата на публикуване: 05.03.2014 г. изтегли
 
Отчет на Годишната програма на ИАГ с цели и дейности за 2013 година

Дата на публикуване: 05.03.2014 г. изтегли
 
Стратегия за развитие на ловното стопанство в България за периода 2012 - 2027 година

Дата на публикуване: 06.02.2014 г. изтегли
 
ПРИЕТА Е НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2013-2020 Г. ОТ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

На заседание на Министерски съвет от 27.11.2013 г. беше приета Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г. Стратегическият документ отразява европейски и национални политики и стратегически документи, свързани с горите и горския сектор в България, основни принципи, анализ на състоянието на горския сектор в Република България през периода 2006 - 2011 г., визия, мисия и цели, приоритети и мерки, източници на финансиране за постигане целите на Стратегията и мониторинг за нейното изпълнение.


Дата на публикуване: 11.12.2013 г. изтегли
 
Анализ на ловното стопанство в България

Дата на публикуване: 22.11.2013 г. изтегли
 
Дългосрочна програма на ИАГ за повишаване усвояването на средства от европейските фондове за новия програмен период 2014-2020 г. и от други финансови инструменти

Дата на публикуване: 28.10.2013 г. изтегли
 
Проект на задание за разработка на софтуер за електронно издаване на превозен билет от временен склад

Дата на публикуване: 18.07.2013 г. изтегли
 
Анализ на изпълнението на стратегическия план за развитие на горския сектор 2007-2011 г.

Дата на публикуване: 23.05.2013 г. изтегли
 
Проект на Стратегия за развитието на ловното стопанство в Република България за периода 2012 – 2027 г.

На 22.02.2013 г. и 08.03.2013 г. бяха проведени работни заседания на Експертен съвет към Изпълнителна агенция по горите за разглеждане и обсъждане на проект на Стратегия за развитието на ловното стопанство в Република България за периода 2012 – 2027 г., назначен със заповед № 122/07.02.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАГ.  Стратегията за развитие на ловното стопанство в Република България за периода 2012 – 2027 г. беше възложена за разработване през 2011 г., по реда и при условията на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Изпълнител на обществената поръчка е екип на Научно-изследователски сектор на Лесотехнически Университет (НИС на ЛТУ) с ръководител проф. Нино Нинов. Проектът на Стратегията бе изготвен на база подробен анализ на състоянието на нормативната уредба в Европа и у нас и  въз основа на детайлен анализ на развитието на ловното стопанство в България.  Основни акценти в проекта на Стратегията са визия и мисия за развитие на ловното стопанство в България, водещи принципи при изпълнението на Стратегията, стратегически цели, дейности за постигане на заложените цели, очаквани резултати, мониторинг и др. 

Проектът на Стратегията ще бъде представен за обществено обсъждане на страницата на Изпълнителна агенция по горите с  представители от Регионалните дирекции по горите и Специализираните териториални звена към ИАГ, Държавните горски предприятия, в т.ч държавните горски и ловни стопанства, научни институции и други компетентни институции в областта на ловното стопанство в България, както и от всички заинтересовани страни. Освен това е предвидено организиране и провеждане на среща за обсъждане на проекта на Стратегия на 20.03.2013 г. в гр. Пловдив. 

В резултат от тези две основни действия, разчитаме да бъдат събрани мнения, предложения и препоръки по проекта  на Стратегия за развитието на ловното стопанство в Република България за периода 2012 – 2027 г. Допълнителните становища, предложения и препоръки, получени като коментар в карето след публикуваната новина и проект на Стратегия на сайта на ИАГ, които не са анонимни, както и получените преди или след срещата в гр. Пловдив на хартиен и/или магнитен носител, ще бъдат приети, обобщени и анализирани. 

В резултат на това обществено обсъждане и след анализа на направените предложения и препоръки, проекта на Стратегия ще бъде допълнен и предложен за приемане от Министерски съвет.


Дата на публикуване: 13.03.2013 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2013 г.

Дата на публикуване: 26.02.2013 г. изтегли
 
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г., за сечите в горите

Дата на публикуване: 08.02.2013 г. изтегли
 
Проект "Европейски мониторинг на горските пожари с използване на информационни системи - EFFMIS" по програма INTERREG IV C на Европейския съюз: План за действие и Наръчник

Дата на публикуване: 05.02.2013 г. изтегли
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР 2007 - 2011

Дата на публикуване: 16.10.2012 г. изтегли
 
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ, 2006-2015

Дата на публикуване: 16.10.2012 г. изтегли
 
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2012 г.

Дата на публикуване: 15.03.2012 г. изтегли
 
Проект на Нарeдба за строителството в горските територии без промяна на предназначението им

Дата на публикуване: 08.12.2011 г. изтегли
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УНИФОРМЕНОТО ПРЕДСТАВИТЕЛНО И УНИФОРМЕНОТО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО ОТ СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ, НЕЙНИТЕ СТРУКТУРИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ.163 ОТ ЗГ

Дата на публикуване: 08.12.2011 г. изтегли
 
Проект на Нарeдба за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения

Дата на публикуване: 08.12.2011 г. изтегли
 
Проект на Наредба за контрола и опазването на горските територии

Предложения и становища може да изпращате на e-mail: martin@iag.bg.


Дата на публикуване: 23.06.2011 г. изтегли
 
Програма от мерки за адаптиране на горите в Република България и намаляване на негативното влияние на климатичните промени върху тях

Дата на публикуване: 05.05.2011 г. изтегли
 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТАТА ОТ ТЯХ ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ

Уважаеми  колеги, моля за Вашите становища и предложения по проекта на наредбата, представени в срок до 29.03.2011 г. на e-mail:vchambov@iag.bg. Регионалните дирекции по горите да представят обобщено становище след дискусия с представители на ДГС и ДЛС. Всеки независимо дали е служител по горите може да изрази своето становище в посочения срок и на същия e-mail. 


Дата на публикуване: 23.03.2011 г. изтегли
 
Проект на Закона за горите приет на Министерски съвет

Дата на публикуване: 30.09.2010 г. изтегли
 
Проекти на нови правилници за устройството и дейността на РДГ, ДГС и ДЛС

Проекти


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Програма на Изпълнителна агенция по горите за 2010 година

Програма


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли
 
Международни проекти с участието на ДАГ, финансирани от кохезионния и структурни фондове на Европейския съюз за периода 2008-2013 година

Международни проекти с участието на ДАГ


Дата на публикуване: 24.06.2010 г. изтегли