НачалоФинансиране на проекта

ДПП Българка | Финансиране на проекта

Проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавна агенция по горите / Изпълнителна агенция по горите”

 

1. Обща информация

Договор на проекта: А08-12-47С/06.02.2009г.

Срок на проекта: 12 месеца

Проектът е по Оперативна Програма „Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос - I. “Добро управление”, Подприоритет - 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”. Проектът е одобрен и предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Общия бюджет на проекта е 702 хил. лв.,като финансирането е 100%.  

Целевите групи по проекта са Държавна агенция по горите (ДАГ), понастоящем Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на земеделието и храните, Регионални дирекции по горите (РДГ), Дирекции на природни паркове(ДПП), Горски семеконтролни станции(ГСС), Лесозащитни станции (ЛЗС). 

Общата цел  е регламентиране и осигуряване на прозрачност, по-добра отчетност и публичност на дейността на ИАГ и осигуряване на условия за превенция на корупцията в държавния горски сектор.

Специфичните цели са:

Øподобряване на координацията и комуникацията на държавната горска администрация в управляваните от нея територии с обществото, с цел оптимизиране на предоставяната информация и отчети в съответствие с най-добрите европейски практики и прилагането им от ИАГ.

Øподобряване на достъпа до информация и услуги на гражданите и бизнеса , чрез оптимизиране и допълване на интернет страницата на ИАГ, както и осигуряване на обратна връзка с гражданите и бизнеса, с цел повишаване на прозрачността и доверието в ИАГ. 

Øсъздаване на Комуникационна стратегия на ИАГ, насочена към информиране на гражданите и бизнеса и повишаване на прозрачността в дейността на държавната горска администрация.

Øсъздаване на Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор.

2. Основни дейности

ØИзработване на „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор”.

ØАктуализиране на националните стратегически горски документи.

ØОптимизиране и допълване на интернет страницата на ИАГ.

ØРазработване на План за действие за повишаване прозрачността и превенцията на корупцията в държавния горския сектор.

ØРазработване на  Комуникационна стратегия на ИАГ за осигуряване на прозрачност и информиране на гражданите и бизнеса.

ØПровеждане на кръгла маса „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор – европейски практики”.

ØПровеждане на кръгла маса „Борба с корупцията и предпоставките за възникване на корупционни практики в държавния горски сектор”.

ØДейности за информация и публичност.

ØОдит на проекта.

3. Постигнати резултати

ØАктуализирана е интернет страницата на ИАГ със специфична информация за горския сектор, с цел повишаване качеството на предлаганата информация,  както и осигуряване на възможност за обратна връзка с гражданите и бизнеса, с цел повишаване на прозрачността и доверието в ИАГ.

ØАктуализиране на националните стратегически горски документи в областта на горската политика и нейното прилагане по европейски образец с цел постигане на по-добра отчетност и прозрачност в работните процеси на ИАГ.

ØИзготвен Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор.

ØСъздадена е  Комуникационна стратегия с цел информиране и постигане на прозрачност в дейността на ИАГ.

ØИзготвен е План за действие за борба с корупционните практики в държавния горски сектор.

ØПроведени са кръгли маси със заинтересованите страни с цел представяне на Етичен кодекс, План за действие за борба с корупционните практики и Комуникационната стратегия.

ØПроведени са съпътстващи обучения, свързани с представяне на Актуализираните стратегически горски документи.

4. Управление на проекта

            Ръководител на проекта е инж. Валентина Маринова – Главен секретар на ИАГ, а координатори на Проекта са: д-р Албена Бобева - старши експерт в ИАГ, впоследствие заменена от Николета Динева – старши експерт в ИАГ и г-жа  Геновева Христова.